Mierniki zanieczyszczenia powietrza dla szkół!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pracuje nad utworzeniem sieci mierników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza wraz z interaktywnymi tablicami informacyjnymi dla szkół na terenie województwa małopolskiego.

Udział w projekcie zadeklarowało 99 gmin. Do każdej z tych gmin trafi jeden komplet urządzeń – miernik zanieczyszczenia powietrza i zewnętrzna tablica informacyjna, na której wyświetlane będą informacje o aktualnej jakości powietrza.

Uczniowie i nauczyciele będą mogli na bieżąco monitorować jakość powietrza w swojej okolicy. Wyniki będą prezentowane w prosty sposób, tak aby nawet najmłodsi uczniowie potrafili odczytać wyniki.  Informacje te pozwolą nauczycielom na racjonalne planowanie aktywności na powietrzu .

– podkreśla wicemarszałek Józef Gawron.

Szkoły, które otrzymają bezpłatne urządzenia będą także organizowały zajęcia edukacyjne na temat ochrony powietrza. Celem projektu edukacyjnego jest podniesienie świadomości uczniów nt. przyczyn powstawania smogu, sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz korzyści jakie niesie za sobą oddychanie czystym powietrzem.

Uczniowie szkoły podstawowej w Cholerzynie

Ponadto projekt zakłada promocję postaw przeciwdziałających zmianom klimatu, które postępują w niebywale szybkim tempie. Projekt ma za zadanie podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, a tym samym wpływanie na kształtowanie pozytywnych postaw.

To już kolejny projekt realizowany przez Województwo Małopolskie, który łączy edukację ekologiczną wśród najmłodszych Małopolan z działaniami profilaktycznymi. Mam nadzieję, że także rodzice i dziadkowie uczniów dzieci uczęszczających do szkół, gdzie zostaną zamontowane urządzenia, będą ciekawi wyników pomiarów. Jesteśmy przygotowani także na montaż dodatkowych urządzeń, jeśli kolejne samorządy wyrażą wolę przyłączenia się do tego projektu

– podsumował wicemarszałek Józef Gawron.

Zakup mierników zanieczyszczenia powietrza i tablic informacyjnych LED finansowany jest w ramach projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).