Najlepsi ekodoradcy w Małopolsce 2017 roku

Najlepsi ekodoradcy

Z dniem 31 marca 2018 r. realizacja I fazy projektu LIFE w Małopolsce dobiegła końca. To doskonały czas na podsumowania i wyróżnienia dla naszych Ekodoradców. Wizyty w szkołach nie są im straszne, organizacja spotkań, pikników, biegów, publikacje w gazetach, rozgłośniach radiowych czy w mediach społecznościowych? To ich chleb powszedni! Wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony powietrza jest faktem, a Małopolska pełni rolę niekwestionowanego lidera w tym zakresie.

12 kwietnia, przy okazji kolejnych warsztatów zorganizowanych dla Ekodoradców z 55 małopolskich gmin, Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego wręczył statuetki dla trzech najbardziej wyróżniających się Ekodoradców.

Wyróżnieni ekodoradcy

Najsympatyczniejszym Ekodoradcą, który zawsze chętnie służy dobrą radą i pomocą swoim współtowarzyszom realizującym projekt LIFE został Piotr Zawała – Ekodoradca Gminy Gdów. Zdobył on największą liczbę głosów w anonimowej ankiecie Ekodoradców.

Paulina Białoń z Gminy Nowy Targ to kolejna wyróżniona osoba. Ekodoradczyni zajęła pierwsze miejsce w rankingu pod względem liczby osób, do których dotarła poprzez swoje działania. Podczas wizyt w urzędzie gminy, zorganizowanych spotkań, biegów, konkursów, prelekcji, dni otwartych, akcji sadzenia drzew i wielu, wielu innych Ekodoradczyni w 2017 roku spotkała się i udzieliła porad aż 15 289 osobom.

Trzecie wyróżnienie trafiło do Ewy Mól z Miasta Limanowa. Ekodoradczyni była wyjątkowo aktywna w mediach takich jak: prasa, radio, Internet, w tym w mediach społecznościowych. Ze swoimi audycjami radiowymi o odnawialnych źródłach energii trafiła do szerokiej rzeczy słuchaczy, a poprzez aktywne i regularne aktualizowanie stron internetowych oraz profilu „Limanowa w zdrowej atmosferze”, wiadomości w zakresie jakości powietrza i podejmowanych przez Ekodoradców działań dotarły do wielu odbiorców. Łącznie w 2017 roku ukazało się aż 95 publikacji jej autorstwa.

Efekty pracy ekodoradców

Wyróżnienie trzech najlepszych Ekodoradców było dla Województwa Małopolskiego – Beneficjenta Koordynującego projekt LIFE nie lada wyzwaniem. Wszystkich 60 Ekodoradców wykazało się niecodzienną determinacją i aktywnością w realizacji działań projektowych. To nie tylko podnoszenie świadomości społecznej, to również prawie 2000 budynków przebadanych kamerą termowizyjną, ponad 2100 kontroli domowych palenisk i 216 przygotowanych wniosków o dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę 391,5 mln zł! Bez prężnego i skutecznego działania każdego Ekodoradcy, taki sukces nie byłby możliwy.

Przed Ekodoradcami kolejna, II faza projektu, która będzie realizowana do 31 grudnia 2019 r. Po podsumowaniu efektów pracy i osiągniętych sukcesów czas na kolejne pomysły, kreatywne działania i świeżą energię w realizowaniu naszego wspólnego celu – czystego powietrza w Małopolsce.

[easy_image_gallery gallery=”448″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).