NFOŚIGW uruchomia programy dla ciepłownictwa i energii

NFOSiGW-logo-2017

Już od 1 marca br. można będzie składać wnioski w nowych  programach: Ciepłownictwo PowiatoweEnergia Plus. Są to instrumenty finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które mają pomóc w walce ze smogiem.

Główne cele programów

Programy są odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorstw wynikające z przepisów zaostrzających normy emisji oraz ogólnych potrzeb związanych z rozwojem działalności biznesowej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Głównymi celami programów są:

  • wsparcie przedsięwzięć z zakresu ograniczania szkodliwych emisji do atmosfery (związanych ze spalaniem paliw stałych i pozostałą działalnością przemysłową),
  • zmniejszanie zużycia surowców pierwotnych,
  • wsparcie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej (montaż nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej),
  • wsparcie modernizacji lub rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Ciepłownictwo powiatowe

Program priorytetowy Ciepłownictwo powiatowe jest kierowany do przedsiębiorstw produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, w których jednostka samorządu terytorialnego posiada  min. 70% udziałów.  Budżet pilotażowego programu wynosi 500 mln zł,  z czego 350 mln zł przeznaczone jest na pożyczki a 150 mln zł na dotacje.

Energia Plus

Beneficjentami programu Energia Plus mogą być przedsiębiorcy. W ramach tego instrumentu finansowego NFOŚiGW przewidział 4 mld zł na pożyczki preferencyjne oraz pożyczki na zasadach rynkowych, a także dotacje dla wykorzystania technologii ORC.

Szczegółowe informacje dotyczące obu programów można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).