Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” od 2022 roku! Skorzystaj z dotacji nawet do 69 tys. zł!

KV-logo

Od 25 stycznia 2022 r. w rządowym programie „Czyste Powietrze” obowiązują nowe zasady. Większym wsparciem zostaną objęte osoby o najniższych dochodach, które będą mogły uzyskać aż do 90% dofinansowania.

W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zamierza przeznaczyć aż 1,95 mld zł na realizację programu „Czyste Powietrze”. Ta kwota pozwala w większym stopniu wspomóc osoby najuboższe w wymianie przestarzałego kotła. Z dotacji można również sfinansować ocieplenie budynku lub zakup nowych okien i drzwi. Kogo obejmie najwyższe wsparcie w wysokości aż 90% dofinansowania? Według nowych zasad programu będą to osoby, które osiągają dochód do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub w przypadku osób mieszkających samotnie do 1260 zł. Maksymalna kwota dotacji może wynieść aż 69 000 zł. Od tego roku wprowadzona została możliwość określania kryterium dochodowego na podstawie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Osoby, które osiągają wyższe dochody również mogą liczyć na dofinansowanie. Dotacja podstawowa do 30 000 zł jest przewidziana dla beneficjentów, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł. Osoby o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym mogą liczyć na dotację do 37 000 zł.

Więcej uproszczeń

Nowe zasady programu wprowadzają również możliwość połączenia finansowania z „Czystego Powietrza” z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości projektu. Dodatkowo będzie możliwe wydłużenie czasu realizacji inwestycji z powodu opóźnień wynikających z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Od tego roku dotacje będą również obejmować kotły dwupaliwowe na drewno kawałkowe i pelet. 

NFOŚiGW przewiduje kolejne usprawnienia obejmujące m.in. zapewnienie środków przed dokonaniem inwestycji, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu.

Dodatek osłonowy dla 7 mln gospodarstw domowych

Osoby o najniższych dochodach, oprócz podwyższonego dofinansowania w programie „Czyste  Powietrze”, mogą również składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego do cen energii, gazu i żywności. W ramach dodatku osłonowego rząd oferuje wsparcie blisko 7 mln gospodarstw domowych i zamierza przeznaczyć na ten cel 4,7 mld zł. Dodatek jest wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. Wysokości dopłat wynoszą:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania, które musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Pomoc w każdej gminie

Warto już teraz zastanowić się nad wymianą trującego pieca i skorzystać z atrakcyjnych dofinansowań. Czasu pozostaje naprawdę niewiele, ponieważ zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla Małopolski już od przyszłego roku nie będzie możliwe spalanie w kotłach pozaklasowych, tzw. kopciuchach. Natomiast do końca 2026 roku należy wymienić wszystkie kotły 3 i 4 klasy. W wymianie przestarzałych źródeł ogrzewania pomagają samorządy. W każdej gminie możemy otrzymać darmową poradę i pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie w ramach punktów obsługi programu „Czyste Powietrze”. Wystarczy tylko skontaktować się z Ekodoradcą lub bezpośrednio z Urzędem Gminy lub Miasta i zapytać o program „Czyste Powietrze”. Więcej informacji na temat dofinansowań można uzyskać pod nr infolinii 12 422 94 90 lub na stronie www.czystepowietrze.gov.pl 

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).