Nowe środki na biogazownie rolnicze

W celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w rolnictwie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.

Na jakie przedsięwzięcia można otrzymać dotację?

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów inwestycji:

 1. Zakup i montaż:
  biogazowni rolniczej o mocy nie przekraczającej 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego
  elektrowni wodnej o mocy nie większej niż 500 kW
 2. zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla powyższych instalacji. Warunkiem dofinansowania magazynu energii jest realizacja wybranej inwestycji z punktu nr 1 (biogazownia lub elektrownia wodna)

Beneficjenci programu

Beneficjentami programu skierowanego do przedstawicieli sektora rolniczego mogą być:

 • Osoby fizyczne – właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych od 1 do 300 ha, którzy co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzili już gospodarstwo rolne
 • Osoby prawne – właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych od 1 do 300 ha, którzy co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzili już działalność rolniczą lub działalność gospodarczą z zakresu usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z)

Wysokość dofinansowania

Program przewiduje dwie formy dofinansowania inwestycji: dotacje i pożyczki.

 1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych
 2. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z tabelą nr 1
 3. Dofinansowanie w formie dotacji  do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii.
Tab. 1: Maksymalne kwoty dofinansowania w formie dotacji

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków.

Aplikowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Przy składaniu wniosku można użyć podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego wnioskodawcy bądź osoby upoważnionej.

Więcej informacji

Ogłoszenie o naborze wniosków
Informacje o programie

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).