Nowe środki na biogazownie rolnicze

W celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w rolnictwie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.

Na jakie przedsięwzięcia można otrzymać dotację?

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów inwestycji:

 1. Zakup i montaż:
  biogazowni rolniczej o mocy nie przekraczającej 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego
  elektrowni wodnej o mocy nie większej niż 500 kW
 2. zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla powyższych instalacji. Warunkiem dofinansowania magazynu energii jest realizacja wybranej inwestycji z punktu nr 1 (biogazownia lub elektrownia wodna)

Beneficjenci programu

Beneficjentami programu skierowanego do przedstawicieli sektora rolniczego mogą być:

 • Osoby fizyczne – właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych od 1 do 300 ha, którzy co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzili już gospodarstwo rolne
 • Osoby prawne – właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych od 1 do 300 ha, którzy co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzili już działalność rolniczą lub działalność gospodarczą z zakresu usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z)

Wysokość dofinansowania

Program przewiduje dwie formy dofinansowania inwestycji: dotacje i pożyczki.

 1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych
 2. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z tabelą nr 1
 3. Dofinansowanie w formie dotacji  do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii.
Tab. 1: Maksymalne kwoty dofinansowania w formie dotacji

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków.

Aplikowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Przy składaniu wniosku można użyć podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego wnioskodawcy bądź osoby upoważnionej.

Więcej informacji

Ogłoszenie o naborze wniosków
Informacje o programie