Nowe wsparcie finansowe dla samorządów!

nowy lad grafika1

2 lipca ruszył Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie – promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwszy pilotażowy nabór trwa do 30 lipca.

Dla kogo?

Wsparcie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. W aktualnym pilotażowym naborze jeden podmiot może złożyć maksymalnie 3 wnioski, przy czym pierwszy bez ograniczeń kwotowych, drugi do 30 mln zł, a trzeci do 5 mln złotych.

Program Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład to nowe możliwości finansowego wsparcia dla naszych samorządów. Środki te mogą w znaczący sposób wspomóc liczne inwestycje regionu.  – komentuje wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

O programie

W Programie wskazano 4 obszary priorytetowe określające zakres inwestycji na jakie można ubiegać się o dofinansowanie. Wysokość wsparcia wynosi od 80% do 95% wartości zadania (w zależności od obszaru). Dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji lub jej wydzielonego etapu (jeśli inwestycja realizowana jest dłużej niż 12 miesięcy).

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest brak ogłoszonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na dzień złożenia wniosku. Jednocześnie ogłoszenie powinno zostać opublikowane nie później niż w okresie 6 miesięcy od otrzymania wstępnej promesy potwierdzającej przyznanie dofinansowania.

Co można sfinansować?

Dofinansowanie z Programu można przeznaczyć się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach obszarów pogrupowanych od najbardziej do najmniej priorytetowych. Duże szanse na dofinansowanie mają m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę drogową, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami. Zachęcam wszystkie jednostki samorządu terytorialnego Małopolski do składania wniosków. Warto wykorzystać szansę na dodatkowe środki na tak ważne i potrzebne dla naszego regionu inwestycje m,in. w odnawialne źródła energii, budowę lub modernizację sieci ciepłowniczej, tabor z napędem zeroemisyjnym. – apeluje wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Jak złożyć wniosek?

wnioski należy składać do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład udostępnionej na stronie internetowej www.bgk.pl (dostęp do aplikacji można uzyskać składając wniosek za pośrednictwem platformy e-PUAP)do złożenia Wniosku służy formularz, który opublikowany jest na stronie internetowej www.bgk.pl jednostka samorządu terytorialnego lub jej związek może złożyć maksymalnie 3 Wnioski o dofinansowanie w jednej edycji naboru.

Więcej Informacji?

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/polski-lad/#c20097