Nowe wsparcie finansowe dla samorządów!

nowy lad grafika1

2 lipca ruszył Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie – promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwszy pilotażowy nabór trwa do 30 lipca.

Dla kogo?

Wsparcie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. W aktualnym pilotażowym naborze jeden podmiot może złożyć maksymalnie 3 wnioski, przy czym pierwszy bez ograniczeń kwotowych, drugi do 30 mln zł, a trzeci do 5 mln złotych.

Program Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład to nowe możliwości finansowego wsparcia dla naszych samorządów. Środki te mogą w znaczący sposób wspomóc liczne inwestycje regionu.  – komentuje wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

O programie

W Programie wskazano 4 obszary priorytetowe określające zakres inwestycji na jakie można ubiegać się o dofinansowanie. Wysokość wsparcia wynosi od 80% do 95% wartości zadania (w zależności od obszaru). Dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji lub jej wydzielonego etapu (jeśli inwestycja realizowana jest dłużej niż 12 miesięcy).

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest brak ogłoszonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na dzień złożenia wniosku. Jednocześnie ogłoszenie powinno zostać opublikowane nie później niż w okresie 6 miesięcy od otrzymania wstępnej promesy potwierdzającej przyznanie dofinansowania.

Co można sfinansować?

Dofinansowanie z Programu można przeznaczyć się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach obszarów pogrupowanych od najbardziej do najmniej priorytetowych. Duże szanse na dofinansowanie mają m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę drogową, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami. Zachęcam wszystkie jednostki samorządu terytorialnego Małopolski do składania wniosków. Warto wykorzystać szansę na dodatkowe środki na tak ważne i potrzebne dla naszego regionu inwestycje m,in. w odnawialne źródła energii, budowę lub modernizację sieci ciepłowniczej, tabor z napędem zeroemisyjnym. – apeluje wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Jak złożyć wniosek?

wnioski należy składać do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład udostępnionej na stronie internetowej www.bgk.pl (dostęp do aplikacji można uzyskać składając wniosek za pośrednictwem platformy e-PUAP)do złożenia Wniosku służy formularz, który opublikowany jest na stronie internetowej www.bgk.pl jednostka samorządu terytorialnego lub jej związek może złożyć maksymalnie 3 Wnioski o dofinansowanie w jednej edycji naboru.

Więcej Informacji?

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/polski-lad/#c20097

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).