Nowi partnerzy projektu LIFE!

IMG 1745

Wychodząc naprzeciw potrzebom małopolskich gmin województwo podjęło starania o rozszerzenie Projektu Zintegrowanego  LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Efekty pracy ekodoradców działających w województwie małopolskim pokazały jak ogromną korzyścią dla gminy jest zatrudnianie osób odpowiedzialnych za wdrażanie strategii poprawy jakości powietrza na poziomie lokalnym. Rozszerzenie Projektu LIFE jest szansą na rozwój sieci ekodoradców oraz podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

– podkreślił Tomasz Urynowicz

Obecnie projekt jest realizowany przez 62 partnerów, w tym 55 małopolskich gmin. Dołączenie nowych partnerów możliwe będzie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii 7 nowych gmin będzie mogło przyłączyć się do projektu od 1 stycznia 2020 r. Aplikację złożyły następujące gminy:

  • Gromnik,
  • Kościelisko,
  • Krzeszowice,
  • Myślenice,
  • Stryszów,
  • Sułkowice,
  • Wielka Wieś.

Spotkanie informacyjne

30 sierpnia 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące warunków przystąpienia nowych gmin do projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Wzięło w nim udział 17 przedstawicieli gmin.

Spotkanie rozpoczął zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Piotr Łyczko, który przywitał gości oraz przybliżył tematykę spotkania. Następnie omówiono założenia oraz działania realizowane w ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Uczestnicy spotkania zapoznali się z wstępną koncepcją budżetu i planami na III fazę, która realizowana będzie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Następnie przyszli beneficjenci poznali zasady sprawozdawczości i zobowiązania gminy wynikające z realizacji projektu. Po wystąpieniach przewidziano czas na dyskusję.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).