Obchody #EUGreenWeek2018 w Małopolsce

Green Week Zielony Tydzień

Zajęcia w szkołach, Eko-pikniki, warsztaty plenerowe, projekcje filmów, doświadczenia z powietrzem, zabawy, konkursy i wiele, wiele innych. Tak w Małopolsce obchodzono #EUGreenWeek2018!

Co to jest #EUGreenWeek 2018?

Green Week (ang.), czyli Zielony Tydzień, to coroczne wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską poświęcone w całości kwestiom związanym z ochroną środowiska. To wyjątkowa okazja dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i mediów do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska. Tegoroczna edycja Green Week skupiła się wokół tematyki zielonych miast.

Wyjątkowo aktywni ekodoradcy

Ekodoradcy zatrudnieni w ramach projektu LIFE IP MAŁOPOLSKA zdecydowali się przeprowadzić zajęcia w szkołach, gdzie opowiedzieli nie tylko o sprawach związanych z jakością powietrza, ale również o swojej codziennej pracy i o tym, dlaczego zostali „specjalistami od czystego powietrza”. W wydarzeniach organizowanych przez ekodoradców wzięło udział ponad cztery tysiące młodych ludzi z całej Małopolski.

„Ratuj siebie, dbaj o ziemię!”, czyli antysmogowa kampania informacyjna gimnazjalistów

Dużo działo się niemalże w każdej gminie realizującej projekt LIFE. W Świątnikach Górnych Ekodoradczyni przeprowadziła konkurs dla gimnazjalistów, którego efektem były hasła promujące czyste powietrze i postawy pro-ekologiczne. Dzięki kreatywności młodzieży, w najbliższym sezonie grzewczym, mieszkańcy Gminy Świątniki Górne będą mieli okazję być świadkami kampanii informacyjnej, której autorami są młode osoby pochodzące z ich własnej gminy.

Green Week

 

Limanowej odbył się kolorowy pochód ulicami miasta, w którym wzięło udział kilkadziesiąt dzieciaków szkoły podstawowej. Niebieskie balony, skandowane pro-ekologiczne hasła i mnóstwo dobrej energii!

Green Week

 

W Tarnowie Ekodoradczyni nie tylko przeprowadziła lekcje w szkole podstawowej. We współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych udała się z dziećmi na spacer, podczas którego opowiadała o projekcie LIFE i działaniach podejmowanych dla czystego powietrza.

Green Week

Green Week

 

O tym, czym jest kamera termowizyjna i jak działa to skomplikowane urządzenie, opowiadał ekodoradca z Gminy Wieprz.

Green Week

 

A jak było w Wadowicach? Dzieciaki odwiedziły stacje monitorującą jakość powietrza. Mogły z bliska poznać jej działanie, a na wszystkie pytania cierpliwie odpowiadał wadowicki ekodoradca.

Green Week

 

Kolejny #EUGreenWeek już za rok!

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).