Pilotaż aplikacji dla zanieczyszczeń przemysłowych

zanieczyszczenia-przemyslowe

Co jest celem pilotażu?

Celem pilotażu jest sprawdzenie funkcjonalności i użyteczności platformy internetowej służącej monitorowaniu zanieczyszczeń przemysłowych.

Pilotaż przeprowadzany jest w gminie Skawina, po wcześniejszym rozpoznaniu zainteresowania i potencjału innych gmin aglomeracji krakowskiej.

Pilotaż rozwiązania dotyczącego monitoringu zanieczyszczeń przemysłowych jest prowadzony od sierpnia do grudnia 2020 roku.

To bardzo ważne, aby zobowiązać zakłady przemysłowe do natychmiastowego reagowania i informowania mieszkańców o awarii. W ten sposób każdy będzie miał szansę, aby  chronić się przed jej skutkami. Nowe rozwiązanie to na razie pilotaż, ale docelowo chcemy nim objąć całą Małopolskę.

podkreśla Tomasz Urynowicz – wicemarszałek województwa małopolskiego

Kto odpowiada za powstanie platformy?

Projekt platformy internetowej do monitoringu zanieczyszczeń przemysłowych został opracowany przez zespół Qubit, laureata nagrody specjalnej przyznanej przez Krakowski Park Technologiczny  podczas Smogathonu 2019. Pilotażowe wdrożenie jest prowadzone przez Krakowski Park Technologiczny  w ramach realizacji projektu SISCODE.

Prace nad platformą prowadzone są w ścisłej konsultacji i współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, a także Urzędem Miasta i Gminy Skawina oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Dlaczego system monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych jest ważny?

Jednym z głównych kierunków działań w zakresie poprawy jakości powietrza wymienionych w Programie ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego jest m.in. ograniczenie emisji przemysłowych do środowiska i edukacja ekologiczna mieszkańców. Sprawny system monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych pozwoli na zdobycie rzetelnej wiedzy w tym zakresie oraz szybkie reagowanie na zdarzenia niekorzystne dla środowiska.

Jakie korzyści daje nowe rozwiązanie?

Dla mieszkańca to przede wszystkim łatwy i wygodny dostęp do informacji na temat przedsiębiorstw zlokalizowanych na jego terenie (docelowo, w całym województwie małopolskim) w zakresie:

  • incydentów zanieczyszczenia powietrza przez zakłady przemysłowe
  • posiadanych pozwoleń na emisję w danym roku
  • faktycznego poziomu emisji
  • dostępu do raportów z kontroli

Dla przedsiębiorcy to przede wszystkim możliwość uproszczenia sposobu ewidencjonowania danych zawartych w pozwoleniach na emisję zanieczyszczeń, ułatwienie procesu monitorowania poziomów zanieczyszczeń i łatwy dostęp do danych historycznych.

Co oferuje nowy portal?

W STREFIE MIESZKAŃCA użytkownik może zapoznać się z ostatnimi incydentami zanieczyszczenia powietrza, które są zgłaszane za pośrednictwem aplikacji Ekointerwencja oraz z najnowszymi awariami zgłaszanymi przez lokalne przedsiębiorstwa.

W przypadku awarii zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, po kliknięciu w odnośnik ,,Szczegóły” można zapoznać się z opisem incydentu.

W zakładce LISTA PRZEDSIĘBIORSTW dostępna jest pełna lista firm z gminy Skawina. Po wybraniu konkretnej firmy możemy zapoznać się z dozwolonymi dla danego przedsiębiorstwa poziomami emisji, a także sprawdzić historię incydentów i awarii oraz poziomy emisji substancji w poprzednim roku.

MAPA KONTROLI umożliwia sprawdzenie i analizę, kiedy dane przedsiębiorstwo było kontrolowane przez WIOŚ i jakie były wnioski z kontroli. Dane dotyczą całego województwa i są importowane z Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ.

STREFA PRZEDSIĘBIORCY umożliwia firmom biorącym udział w pilotażu, aktualizowanie danych z pozwoleń na emisję oraz na bieżące zgłaszanie incydentów.

Portal dostępny jest TUTAJ!

Co dalej?

Doświadczenia i rekomendacje zgromadzone podczas pilotażu zostaną wykorzystane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy tworzeniu docelowego rozwiązania obejmującego wszystkie gminy i przedsiębiorstwa działające na terenie województwa małopolskiego.
System ten będzie częścią strony https://powietrze.malopolska.pl.

Projekt SISCODE otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 788217.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).