Podsumowanie działań antysmogowych w Małopolsce w 2018 roku

widok-gubalowka-na-zakopane

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zsumował działania wszystkich gmin i powiatów w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2018 roku. Dokument zawiera informacje na temat podjętych działań, takich jak: likwidacje niskosprawnych urządzeń grzewczych, rozbudowa i modernizacja sieci gazowej i ciepłowniczej, termomodernizacja budynków, inwestycje w OŹE, rozbudowa ścieżek rowerowych. Istotnym elementem podsumowania są także informacje o poniesionych wydatkach i uzyskanych efektach ekologicznych. Podsumowanie powstało na podstawie otrzymanych rocznych sprawozdań oraz danych wprowadzanych do wojewódzkiej bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania.

Likwidacja pieców i kotłów węglowych

W 2018 roku na terenie Małopolski zlikwidowano łącznie 15 992 kotły na paliwo stałe. W ostatnich latach systematycznie wzrasta skala likwidacji kotłów grzewczych. W 2018 roku wymieniono o 60% więcej niż w roku 2017, o 118% więcej w stosunku do roku 2016 oraz o 260% więcej niż w 2015 roku. Wśród wymian niskosprawnych urządzeń na paliwo stałe dominowały wymiany na ogrzewanie gazowe (67,4%) i nowe kotły na paliwo stałe (27,5%).

Chart by Visualizer

Inwestycje realizowane były w 166 gminach z terenu Małopolski, podczas gdy w roku poprzednim prowadziło je 87 gmin (wzrost o blisko 91%). Gminy, w których zlikwidowano największą liczbę urządzeń to: Kraków (4256 szt.), Wieliczka (423 szt.), Tarnów (329 szt.), Skawina (296 szt.) i Andrychów (220 szt.).

GminaLiczba zlikwidowanych pieców i kotłów
Kraków4256
Wieliczka423
Tarnów (miasto)329
Skawina296
Andrychów220
Wolbrom207
Krzeszowice205
Chełmiec198
Myślenice197
Zabierzów177
Chrzanów169
Tabela: Gminy z największą liczbą zlikwidowanych pieców i kotłów na paliwa stałe w 2018 roku.

Mapa: Liczba wymienionych w 2018 roku pieców i kotłów węglowych w gminach Małopolski.

Powstało łącznie ponad 34,4 km nowych sieci ciepłowniczych, do których podłączono 411 nowych odbiorców ciepła. Utworzono 748 km nowych sieci gazowych z podłączeniem niemal 22,5 tys. nowych odbiorców gazu.

Działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji podejmowane przez gminy i powiaty pozwoliły na redukcję emisji pyłu PM10 na poziomie 561,6 Mg oraz PM2,5 na poziomie 520,0 Mg. Emisja benzo(a)pirenu została zredukowana o 264 kg.

Kontrole i działania edukacyjne

85 gmin podjęło działania w zakresie kontroli spalania odpadów przez mieszkańców. W 2018 roku przeprowadzono łącznie 16,2 tys. kontroli, podczas których wykryto ok. 1,2 tys. przypadków nieprzestrzegania przepisów (7,1% wszystkich kontroli). Nałożono mandaty w łącznej wysokości 91,7 tys. zł, a 46 sprawy skierowano do sądu.

Ponadto 95 gmin podjęło działania w zakresie przestrzegania wymogów uchwały antysmogowej. Łącznie przeprowadzono 13,7 tys. kontroli podczas, których wykryto 531 przypadków nieprzestrzegania uchwały.