Podsumowanie działań antysmogowych w Małopolsce w 2017 roku

Podsumowanie programu ochrony powietrza

Podsumowaliśmy efekty działań Województwa Małopolskiego i lokalnych samorządów w walce ze smogiem w 2017 roku. Opracowany dokument zawiera informacje o efektach działalności samorządów lokalnych. Podmioty wykazały działania, które bezpośrednio lub pośrednio wpłynęły na poprawę jakości powietrza w Małopolsce, przedstawiły m.in. osiągnięte efekty rzeczowe, ekologiczne i poniesione wydatki.

Likwidacja pieców i kotłów węglowych

1 lipca 2017 roku weszła w życie przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwała antysmogowa dla obszaru Małopolski. Zakazała ona eksploatacji nowych kotłów i kominków niespełniających wymagań ekoprojektu, stosowania mułów i flotokoncentratów węglowych oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. W tym samym terminie zaczęła obowiązywać przejściowa uchwała antysmogowa dla Krakowa, która wprowadziła zakaz spalania złej jakości węgla i wilgotnej biomasy.

W 2017 roku na terenie Małopolski zlikwidowano łącznie 10 081 kotłów na paliwa stałe. W ostatnich latach systematycznie wzrasta skala likwidacji kotłów grzewczych – w 2017 roku było ich 37% więcej w stosunku do roku 2016, o 127% więcej w stosunku do 2015 roku oraz ponad 3-krotnie więcej niż w roku 2014. Wśród wymian niskosprawnych urządzeń na paliwo stałe dominowały wymiany na ogrzewanie gazowe (72%) i nowe kotły na paliwo stałe (19%).

Chart by Visualizer

Inwestycje w tym zakresie realizowane były w 87 gminach z terenu Małopolski, podczas gdy w 2016 roku wykazało je tylko 48 gmin (wzrost o 81%). Gminy, w których zlikwidowano największą liczbę urządzeń to: Kraków (6114 szt.), Miechów (459 szt.), Tarnów (183 szt.), Skawina (179 szt.) i Zabierzów (135 szt.).

GminaLiczba zlikwidowanych pieców i kotłów
Kraków6114
Miechów459
Tarnów183
Skawina179
Zabierzów135
Wadowice126
Słomniki126
Nowy Targ (miasto)123
Chrzanów114
Andrychów109
Olkusz102
Wieliczka102
Tabela: Gminy z największą liczbą zlikwidowanych pieców i kotłów na paliwa stałe w 2017 roku.

Mapa: Liczba wymienionych w 2017 roku pieców i kotłów węglowych w gminach Małopolski.

Powstało łącznie ponad 28 km nowych sieci ciepłowniczych, do których podłączono blisko 600 nowych odbiorców ciepła oraz blisko 220 km nowych sieci gazowych z podłączeniem niemal 30 tys. nowych odbiorców gazu. Przeprowadzono również 771 termomodernizacji budynków oraz zrealizowano 1 446 inwestycji w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji podejmowane przez gminy i powiaty pozwoliły w 2017 roku na redukcję emisji pyłu PM10 na poziomie 280,9 Mg oraz PM2,5 na poziomie 246,2 Mg. Emisja benzo(a)pirenu została zredukowana o 144 kg.

Kontrole i działania edukacyjne

83 gminy podjęły działania w zakresie kontroli spalania odpadów przez mieszkańców. W 2017 roku przeprowadzono łącznie 16,2 tys. kontroli, podczas których wykryto 1,2 tysiąca nieprzestrzegania przepisów (7,2% wszystkich kontroli). Nałożono mandaty w łącznej wysokości 79 tys. zł, a 44 sprawy skierowano do sądu.

W 73 gminach przeprowadzone zostały kontrole przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej. Łącznie przeprowadzono blisko 11 tys. kontroli w wyniku których wykryto
ponad 300 przypadków nieprzestrzegania ograniczeń wynikających z uchwały. W większości gmin kontrole z zakresu przestrzegania uchwały antysmogowe prowadzone były łącznie z kontrolami w zakresie spalania odpadów lub pozostałości roślinnych.