Podsumowanie II edycji Programu „Nasze Powietrze”

12 projektów o wartości blisko 140 tysięcy złotych prowadzonych przez 12 or­ganizacji pozarządowych w 18 miejscowościach w Polsce – to efekty drugiego roku działania programu „Nasze powietrze”.

„Nasze powietrze” to program, w ramach którego społeczności lokalne są wspierane w podejmowaniu działań na rzecz czystego powietrza. Program realizowany jest na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. To właśnie te dwa regiony należą do obszarów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej.

Program ukierunkowany jest na edukację oraz aktywizację społeczności lokal­nych, ponieważ to zrozumienie i zaangażowanie ze strony mieszkańców jest jednym z kluczowych czynników wpływających na powodzenie działań na rzecz ochrony powietrza.
W ramach programu przyznawane są dotacje od 3 000 do 15 000 zł. Nie jest wymagany finansowy wkład własny. O dotacje mogą ubiegać się zarówno or­ganizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych.

W drugim roku działania programu w otwartym konkursie grantowym na pro­jekty realizowane przez organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w part­nerstwie z grupami nieformalnymi wpłynęły 22 wnioski o dotację. W ich ocenę zaangażowane było grono niezależnych ekspertów. Dofinansowanie przyzna­no 12 najwyżej ocenionym projektom.

Od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r., 12 organizacji pozarządowych uczestniczących w programie zrealizowało 12 projektów o wartości 137 697,77 zł (33 017,70 €) . Działania prowadzone były w 18 miejscowościach w województwach małopolskim i śląskim.

Program „Nasze Powietrze” realizowany jest przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach działania E.2. „Lokalne działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza” projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Załączniki