Podsumowanie konferencji o modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP

Konferencja Małopolska w zdrowej atmosferze-likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP odbyła się 3 marca 2017 r. w Centrum Energetyki AGH przy ul. Czarnowiejskiej 36 w Krakowie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele szeregu krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się ciepłownictwem, między innymi Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Regulatory Assistance Project, przedsiębiorstwa ciepłownicze z Małopolski i Śląska a także przedstawiciele nauki.

Adresaci, czyli przedstawiciele samorządów i ciepłownictwa, kadry zarządzającej systemami wytwórczymi energii cieplnej (zwłaszcza opartymi o paliwa stałe), ekodoradców oraz zainteresowanych instytucji dopisali w liczbie ponad 60 osób.

Konferencja składała się z 3 części:

 • Sesji prezentującej problemy strategiczne
 • Panelu dyskusyjnego pt. Dyrektywa MCP a wizja ciepłownictwa w 2030 roku.
 • Sesji technologicznej

W sesji poświęconej problemom formalnym i strategicznym głos zabrali:

Janusz Cieszyński, Kierujący Departamentem MŚP Ministerstwa Rozwoju, – Działania na rzecz ciepłownictwa w Polsce

Bogusław Regulski, Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w kontekście Dyrektywy MCP

Tomasz Pietrusiak, Wicedyrektor Departamentu Środowiska UMWM – Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Wojciech Ignacok, Prezes Zarządu Geotermia Podhalańska – Doświadczenia z podłączania domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczych PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Jan Rączka, Regulatory Assistance Project – Ciepłownictwo w Polsce – uwarunkowania i perspektywa.

Głównym punktem konferencji był panel dyskusyjny Dyrektywa MCP a wizja ciepłownictwa w 2030 roku. Wprowadzeniem do panelu była prezentacja przez Janusza Mazura wyników badań przedsiębiorstw ciepłowniczych w województwie małopolskim.

Janusz Mazur – Dylematy strategiczne małych i średnich systemów ciepłowniczych w Małopolsce – przegląd wyników badań

Główne wątki dyskusyjne panelu to:

 • Ciepłownictwo a niska emisja;
 • Granice małych systemów zdalaczynnych;
 • Kierunki zmian – czysty węgiel, kogeneracja, oczyszczanie spalin, czy atomizacja gazowa?; –
 • Kierunki i szanse rozwoju ciepłownictwa w małych i średnich miastach – CWU, domki jednorodzinne,
 • Chłód z adsorpcji – realny rynek czy rozwiązanie dla następnego pokolenia?
 • Efektywny Energetycznie System Ciepłowniczy w dużych miastach a „upośledzone”; systemy w Polsce powiatowej,
 • Master Plany dla ciepłownictwa.

W panelu prowadzonym przez Janusza Mazura udział wzięli:

 • Dr Mateusz Klinowski Burmistrz Miasta Wadowice,
 • Bogusław Regulski Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,
 • Jacek Boroń – Prezes Zarządu Węglokoks Energia,
 • Edward Wypych – Prezes Zarządu KZGM w Proszowicach,
 • Andrzej Guła – Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Ostatnim blokiem tematycznym konferencji były zagadnienia technologiczne prezentowane przez naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków:

Wojciech Nowak – Program działalności Centrum Energetyki AGH w aspekcie wsparcia projektów ochrony powietrza

Jan Górski – Oferta rynku małych i średnich układów kogeneracyjnych w kontekście potrzeby branży ciepłowniczej

Dr Adolf Mirowski, Instytut Certyfikacji Emisji Budynków – Rola ciepłownictwa systemowego w walce z niską emisją zanieczyszczeń

Tematami wielokrotnie pojawiającymi się podczas dyskusji były m.in.:

 • Istnieje konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji na szczeblu krajowym, by wspomóc samorządy w walce z niską emisją i wspierać firmy ciepłownicze, szczególnie w małych miastach.
 • Formalno – prawne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych kupujących ciepło w elektrociepłowniach w dużych miastach (tzw. efektywne energetycznie systemy ciepłownicze) są dużo korzystniejsze niż przedsiębiorstw z własnymi ciepłowniami w małych i średnich miastach.
 • Pojawia się konieczność wykonania przez firmy ciepłownicze restrukturyzacji technologicznej aby dostosować się do wymagań Dyrektywy MCP a także zapisów ustawy prawo energetyczne o efektywnym energetycznie systemie ciepłowniczym.
 • Dyrektywa MCP nie jest zagrożeniem dla branży, ale może skutkować niewielkim wzrostem cen z ciepłowni wymagających modernizacji.
 • Ciepłownictwo może być ważnym partnerem w procesach ograniczenia niskiej emisji. Potrzebne są szybkie rozwiązania ustawowe w zakresie uproszczenia procedur budowlanych przy inwestycjach liniowych („ustawa korytarzowa”), poprawienie procedur regulacyjnych w zakresie taryfowania, zdjęcie ograniczeń w zakresie pomocy publicznej czy poszerzenie obowiązków przyłączeniowych.
 • Istnieje potrzeba dalszego budowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa i promowania nisko-emisyjnego ciepła systemowego jako jednego z kierunków rozwiązywania problemów smogu.
 • Skuteczna walka z niską emisją wymaga równoległych działań nakierowanych na zmniejszenie ubóstwa energetycznego.

Szersze podsumowanie konferencji będzie dostępne w raporcie zamykającym projekt, w którym znajdą się przede wszystkim wyniki i podsumowanie badań (jakościowych i ilościowych) ale także rekomendacje wynikające z analizy badań i wysłuchania głosów podczas panelu dyskusyjnego na konferencji.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Centrum Energetyki AGH oraz Krakowski Alarm Smogowy i Instytut Ekonomii Środowiska, który zainicjował i zlecił badania jakościowe i ilościowe przeprowadzone przez eksperta w zakresie ciepłownictwa Janusza Mazura.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).