Podsumowanie LIFE Małopolska – czerwiec 2020

Najważniejsze wydarzenia

 • Realizacja działań w ramach projektu LIFE została ograniczona. Spowodowane jest to pandemią COVID-19 oraz wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wynikających z tego tytułu ograniczeń. Praca ekodoradców była ograniczona, przez m.in. zamknięcie urzędów, wykonywanie pracy zdalnej oraz brak możliwości przyjmowania interesantów.
 • Komisja Europejska przyznała dofinansowanie na realizację projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie prawie 5 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 9 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W czerwcu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 2 398 osoby przyjęte w biurze,
 • 5 880 telefonicznie,
 • 511 pisemnie lub mailowo,
 • 453 w trakcie wizyt.

Przeprowadzili 105 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 9 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W czerwcu:

 • zebrano 491 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 259 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 342 umowy z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 237 takich umów

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 1 629 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.po-wietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 343 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Aplikacja “EKOINTERWENCJA”

W czerwcu zostały przyjęte 188 zgłoszenia. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 112 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 69 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 17 innych zgłoszeń.

W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM udzielono odpowiedzi na ponad 200 zgłoszeń telefonicznych.

Szkolenie dla nowych gmin projektu LIFE

Siedem nowych gmin, które przystąpiły w tym roku do projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony środowiska dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wzięło udział w specjalnie przygotowanym dla nich szkoleniu. Szkolenie odbyło się 29 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu wzięli udział  nowozatrudnieni ekodoradcy wraz z osobami odpowiedzialnymi za obsługę finansową projektu w gminach.  Podczas szkolenia pracownicy Centrum Kompetencji przedstawili, w jaki sposób należy uzupełniać sprawozdania techniczne i finansowe. Przedstawili działania podejmowane w ramach Projektu oraz efekty jego realizacji. Uczestnicy szkolenia zdobyli praktyczną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać podczas pracy w urzędach gminy.

Szkolenie dla ekodoradców realizujących projekt EKOTEAM oraz LIFE

W dniu 30 czerwca 2020 roku, w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się szkolenie dla ekodoradców realizujących projekt ELENA pn. EkoTeam oraz nowych ekodoradców realizujących projekt pn. LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze.
Podczas szkolenia przedstawiono zagadnienia związane m.in.:

 • z jakością powietrza w Małopolsce,
 • wymogami związanymi z programem ochrony powietrza i uchwałami antysmogowymi,
 • działaniami projektu LIFE oraz jego efektami – ze szczególnym uwzględnieniem działań zrealizowanych w gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Prelegent z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie szczegółowo omówił program dotacyjny pn. Czyste Powietrze. Po wystąpieniach przeprowadzono dyskusję, podczas której omówiono wszelkie pytania oraz wątpliwości uczestników szkolenia.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 426 ulotek i broszur oraz 51 plakatów,
 • rozdystrybuowali 4 067 ulotek i broszur oraz 57 plakatów,
 • przygotowali 35 i rozdystrybuowali 465  innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 2 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 31 osób,
 • 2 spotkania w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 15 osób (zajęcia online),
 • 7 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 238 osób,
 • 35 spotkań z lokalnymi liderami (telekonferencje z radnymi, burmistrzami) łączniez 200 osobami,
 • 3 inne wydarzenia o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 51 osób.

Ekodoradcy część swojej aktywności przenieśli do Internetu. Za pośrednictwem portali społecznościowych organizowali rozmaite konkursy i warsztaty.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Nowy projekt zintegrowany LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”.

Komisja Europejska przyznała środki na realizację projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Głównymi działaniami projektu są szeroko zakrojone prace na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym mapa potencjału odnawialnych źródeł energii i stworzenie sieci ekodoradców ds. klimatu. Całkowity budżet projektu to. 70 mln zł, przy czym 60 proc. stanowi finansowanie unijne, 35 proc. – z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5 proc. to wkład własny partnerów. LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” realizowany będzie przez Województwo Małopolskie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 r. wspólnie z 26 partnerami. Są nimi: Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 17 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki. Partnerzy zagraniczni projektu to Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu oraz Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus.

Cykl webinariów #Akademia Czystego Powietrza

W ramach cyklu webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza, w czerwcu odbyły się kolejne 5 spotkań:

 • 1 czerwca: Analiza kosztów w modernizowanych budynkach,
 • 8 czerwca: Fotowoltaika w domu,
 • 15 czerwca: Zastosowanie pomp ciepła w istniejących budynkach jednorodzinnych,
 • 22 czerwca: Modernizacja kotłowni na paliwa stałe,
 • 29 czerwca: Najczęściej popełniane błędy przy termomodernizacji budynków.

W spotkaniu wzięli udział ekodoradcy oraz pracownicy Centrum Kompetencji.

Projekt Platformy do zgłaszania informacji o awariach przemysłowych

W dniu 1 i 29 czerwca odbyły się kolejne robocze spotkania Krakowskiego Parku Technologicznego, Qubit oraz przedstawicieli Centrum Kompetencji
w sprawie zwycięskiego projektu piątej edycji Smogathonu.

E.4. Promocja realizacji projektu

W czerwcu Ekodoradcy przygotowali:

 • 10 artykułów w prasie,
 • 98 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 21 pozostałe media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 2 audycje radiowe lub TV.

F.1. Zarządzenie projektem

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w dniu 17 czerwca 2020 r. złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację Projektu zintegrowanego  LIFE – Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze. Wniosek został złożony w ramach programu priorytetowego 5.6 Międzydziedzinowe Współfinansowanie programu LIFE w trybie uzupełniającym. Wnioskowane dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi 12 231 708 zł. Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną.