Podsumowanie LIFE Małopolska – grudzień 2020

Najważniejsze wydarzenia

 • Realizowany przez Województwo Małopolskie Projekt zintegrowany LIFE IP MALOPOLSKA „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12 028 947 zł.
 • Cykl szkoleń on-line z bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania skierowany do pracowników gmin Małopolski.
 • Kampanie radiowe prowadzone jednocześnie w Radiu Andrychów, Radiu Kraków, RDN Tarnów i RDN Nowy Sącz. Podczas emisji spotów przeprowadzono także konkurs z nagrodami dla słuchaczy.
 • Rozstrzygnięcie plebiscytu EKOHERO Małopolski zorganizowanego przez Gazetę Krakowską i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Z powodu pandemii COVID-19 realizacja działań ekodoradców w ramach projektu LIFE została ograniczona. Wykonywanie zadań w pełnym wymiarze było utrudnione, z powodu pracy zdalnej oraz ograniczeń w przyjmowaniu interesantów i organizacji wydarzeń.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie prawie 2 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 6 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W grudniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 1 256 osób przyjętych w biurze
 • 3 259 telefonicznie
 • 475 pisemnie lub mailowo
 • 3 102 w trakcie wizyt

Przeprowadzono 313 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 16 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W grudniu 2020 roku:

 • zebrano 147 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 238 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 148 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 251 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 584 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.po-wietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 354 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W grudniu przyjęto 641 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 444 zgłoszenia dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 61 dotyczących przemysłu,
 • 71 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 65 ścieków i zrzutów nieczystości.

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 220 zgłoszeń telefonicznych.

Szkolenia online z bazy inwentaryzacji budynków w Małopolsce

W dniu 4 grudnia zakończył się cykl szkoleń on-line z bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania skierowany do pracowników gmin Małopolski. Podczas
szkolenia zostały przekazane szczegółowe informacje o wprowadzaniu do bazy informacji o inwestycjach polegających na likwidacji starych, niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, przeprowadzonych termomodernizacjach budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Przeszkolonych zostało łącznie 200 pracowników gmin.

Szkolenie online – Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w grudniu zorganizowała cztery wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 02.12. – Spotkanie z ekspertem KAPE – oświetlenie i PV
 • 09.12. – Spotkanie z ekspertem KAPE – pomoc
  publiczna dla podmiotów sektora publicznego
 • 16.12. – Spotkanie z ekspertem KAPE – formułę
  ESCO – podstawy, zastosowanie i studia przypadków
 • 23.12. – Spotkanie z ekspertem KAPE – klastry
  energii
  .

Akcja Małopolska bez smogu

Od 8 do 19 grudnia w ramach akcji Województwa Małopolskiego, Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego przenośne pyłomierze monitorowały jakość powietrza w Rzepienniku Strzyżewskim i Myślenicach. W Myślenicach stanął też mobilny model płuc.

Akcja Małopolska bez smogu

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE w
grudniu:

 • rozliczyli 136 umów dotacyjnych w ramach programów
  dotacyjnych realizowanych przez Gminę
  Miejską Kraków.

D1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (MPOP)

W dniu 16 grudnia odbyło się forum wójtów z Marszałkiem Tomaszem Urynowiczem, podczas którego rozmawiano o podejściu do kontroli w świetle nowego POP.

E1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza

Kampanie radiowe

W grudniu kontynuowano kampanie radiowe prowadzone jednocześnie w Radiu Andrychów, Radiu Kraków, RDN Tarnów i RDN Nowy Sącz. Podczas
emisji spotów przeprowadzono także konkurs z nagrodami dla słuchaczy.

Plebiscyt EKOHERO

Rozstrzygnięto plebiscyt EKOHERO Małopolski zorganizowany przez Gazetę Krakowską i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Podczas spotkania z Marszałkiem Tomaszem Urynowiczem nagrodzono wszystkich 15 laureatów konkursu, w imieniu których nagrodę odebrał Burmistrz
Skawiny.

Plebiscyt EKOHERO

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 12 022 ulotek i broszur oraz 290 plakatów,
 • rozdystrybuowali 2 437 ulotek i broszur oraz 309 plakatów,
 • przygotowali 5 371 i rozdystrybuowali 23 inne materiały edukacyjne i promocyjne (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 4 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 130 osób,
 • 2 spotkania w szkole i przedszkolach, w których uczestniczyło 40 osób (w tym zajęcia online),
 • 1 spotkanie z mieszkańcami, w których uczestniczyło 25 osób,
 • 20 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 61 osobami.
 • 4 inne wydarzenia o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 78 osób.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 16 artykułów w prasie,
 • 128 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 13 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 5 audycji radiowych lub TV.

F1. Zarządzanie projektem

Realizowany przez Województwo Małopolskie Projekt zintegrowany LIFE IP MALOPOLSKA „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla wojewódz twa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12 028 947 zł.

Załączniki