Podsumowanie LIFE Małopolska – grudzień 2021

Najważniejsze wydarzenia

 • Przygotowano projekt wytycznych w zakresie wprowadzania w pozwoleniach obowiązku wdrożenia działań ograniczających emisję pyłu do powietrza z instalacji w przypadku wprowadzenia 3 stopnia zagrożenia.
 • Przygotowano wstępną analizę technologicznych możliwości dostosowania do wymagań uchwały antysmogowej działalności rolniczej, wędzarni oraz tradycyjnego wypieku chleba.
 • Zawiązano współpracę z MCP w sprawie włączenia do publikowanych przez nich biuletynów również zakresu finansowania dostosowania działalności rolniczej do priorytetów ochrony powietrza i ochrony klimatu. Pierwszy biuletyn zawierający ten zakres ukazał się na początku grudnia.
 • 21 grudnia odbyła się wideokonferencja nt. działań Miasta Krakowa w obszarze ograniczenia emisji komunikacyjnej.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 81 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 14 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W grudniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 5 650 osób przyjętych w biurze,
 • 6 768 telefonicznie,
 • 746 pisemnie lub mailowo,
 • 970 w trakcie wizyt,

Przeprowadzono 1 389 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 68 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W grudniu 2021 roku:

 • zebrano 216 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 168 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 9 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 808 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 7 016 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 379 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W grudniu przyjęto 1144 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 1 027 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 85 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 33 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 300 zgłoszeń telefonicznych.

Spotkania z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w grudniu zorganizowała cztery wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 01.12. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Element Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE),
 • 18.12. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Magazyny ciepła – sposób na oszczędności w ciepłownictwie gminnym i powiatowym,
 • 15.12. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Jak samorząd może wygrać ze smogiem? Dobre praktyki,
 • 22.12. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Dofinansowanie termomodernizacji budynków w ramach Programu „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”,

Przygotowano projekt wytycznych!

Przygotowano projekt wytycznych w zakresie wprowadzania w pozwoleniach obowiązku wdrożenia działań ograniczających emisję pyłu do powietrza z instalacji w przypadku wprowadzenia 3 stopnia zagrożenia.

Analiza technologicznych możliwości dostosowania do wymagań uchwały antysmogowej!

Przygotowano wstępną analizę technologicznych możliwości dostosowania do wymagań uchwały antysmogowej działalności rolniczej, wędzarni oraz tradycyjnego wypieku chleba.

Raport z działań Ekodoradców!

Przygotowano raport z działań informacyjno-promocyjnych Ekodoradców.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 85 125 ulotek i broszur oraz 647 plakatów,
 • rozdystrybuowali 71 451 ulotek i broszur oraz 856 plakatów,
 • przygotowali 2 805 i rozdystrybuowali 8 753 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 8 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 443 osoby,
 • 11 spotkań w szkole, w których uczestniczyły 562 osoby,
 • 38 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 331 osób,
 • 49 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 344 osobami.
 • 20 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 6 678 osób.

Wykorzystnie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 34 artykuły w prasie,
 • 167 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 17 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 43 audycji radiowych lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Nawiązanie współpracy z MCP!

Zawiązano współpracę z MCP w sprawie włączenia do publikowanych przez nich biuletynów również zakresu finansowania dostosowania działalności rolniczej do priorytetów ochrony powietrza i ochrony klimatu. Pierwszy biuletyn zawierający ten zakres ukazał się na początku grudnia.

Wideokonferencja nt. działań Miasta Krakowa w obszarze ograniczenia emisji komunikacyjnej!

21 grudnia odbyła się  wideokonferencja nt. działań Miasta Krakowa w obszarze ograniczenia emisji komunikacyjnej. Na wideokonferencji przedstawione zostały podejmowane działania w ramach projektu. Ponadto zaprezentowane zostało narzędzie REKOMKRAK do szacowania efektu ekologicznego z działań transportowych. Kolejnym tematem poruszonym na wideokonferencji były badania rzeczywistej emisji spalin przeprowadzone przez ZTP oraz KAS. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą w zakresie dobrych praktyk na rzecz ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Załączniki