Podsumowanie LIFE Małopolska – grudzień

konferencjaobwarzanek 019

Najważniejsze wydarzenia

 • 30 grudnia 2019 roku Marszałek Witold Kozłowski i Wicemarszałek Tomasz Urynowicz oraz burmistrzowie i wójtowie gmin Gromnik, Kościelisko, Krzeszowice, Myślenice, Stryszów, Sułkowice i Wielka Wieś podpisali list intencyjny o przystąpieniu do projektu zintegrowanego LIFE.
 • W grudniu została zakończona II faza projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”.
 • Zorganizowane w grudniu spotkania i wydarzenia związane z tematyką poprawy jakości powietrza zgromadziły prawie 2 tys. mieszkańców Małopolski. Największe z nich miały miejsce w gminach: Skawina i Kocmyrzów-Luborzyca. Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 25 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili prawie 9 tys. porad mieszkańcom Małopolski.
 • Przedstawiciele UMWM uczestniczyli z głosem doradczym w spotkaniach dotyczących wykorzystania technologii w walce z zanieczyszczeniami powietrza, efektywności energetycznej i gospodarką odpadową.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W grudniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 4 203 osób przyjętych w biurze,
 • 1078 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • 3 624 telefonicznie,
 • 383 pisemnie lub mailowo.

Przeprowadzili 1518 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 80 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. W grudniu:

 • zebrano 310 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 172 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 61 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 298 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 14 552 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

7 nowych gmin w projekcie LIFE

W dniu 30 grudnia 2019 Marszałek Witold Kozłowski i Wicemarszałek Tomasz Urynowicz oraz burmistrzowie i wójtowie Gromnika, Kościeliska, Krzeszowic, Myślenic, Stryszowa, Sułkowic i Wielkiej Wsi podpisali list intencyjny o przystąpieniu do projektu zintegrowanego LIFE. Od stycznia 2020 roku do programu przystąpi siedem nowych gmin: Gromnik, Kościelisko, Krzeszowice, Myślenice, Stryszów, Sułkowice i Wielka Wieś. Łącznie projekt zintegrowany LIFE będzie zrzeszał 69 partnerów, w tym 62 małopolskie gminy.

Wizyta studyjna w Tuchowie

Przedstawiciele KAPE w dniu 9 grudnia odbyli wizytę studyjną w Tuchowie.

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 292 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Formularz ekointerwencji

W grudniu za pomocą formularza ekointerwencji, wpłynęło 299 zgłoszeń, z czego:

 • 208 dotyczyło spalania odpadów,
 • 5 sprzedaży węgla złej jakości,
 • 18 naruszeń przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców,
 • 63 eksploatacje urządzeń lub spalanie paliw niezgodnych z wymaganiami tzw. uchwały antysmogowej
 • 5 innych naruszeń.

W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM udzielono odpowiedzi na ponad 90 zgłoszeń telefonicznych.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W grudniu:

 • przeprowadzili 37 kontroli powykonawczych
 • rozliczyli 164 umowy dotacyjne.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Pomiary jakości powietrza w ramach akcji „Małopolska bez smogu” dobiegły końca. W ramach jej podsumowania odbyły się dwa wydarzenia: EKO-sobota oraz debata z udziałem władz lokalnych. Przez 6 tygodni, w ramach wspólnie realizowanej akcji Województwa Małopolskiego, Radia KrakówPolskiego Alarmu Smogowego (PAS) przenośne pyłomierze badały jakość powietrza w gminach krakowskiego obwarzanka – Liszkach, Świątnikach Górnych, Niepołomicach, Zielonkach, Wieliczce, Zabierzowie, Wielkiej Wsi i Michałowicach oraz na obrzeżach Krakowa, w Tyńcu.

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowali i rozdystrybuowali materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. W grudniu przygotowali 43 639 ulotek i broszur oraz 352 plakatów. Rozdystrybuowali 21 190 ulotek i broszur oraz 277 plakatów.

Dodatkowo przygotowali 7945 i rozdystrybuowali 4211 innych materiałów edukacyjnych (książeczki i kolorowanki dla dzieci, długopisy, zeszyty, odblaski).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 2 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 327 osób,
 • 21 spotkań w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 1 572 osoby,
 • 9 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 547 osób,
 • 45 spotkań z lokalnymi liderami (Straży Miejskiej, Straży Gminnej, policją, sołtysami, MOPS, GOPS) łączniez 132 osobami,
 • 15 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 1 371 osób (głównie w ramach gminnych wydarzeń).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Piąta edycja Smogathonu

W dniach 7-8 grudnia 2019 odbyła się piąta edycja Smogathonu – wydarzenia poświęconego tworzeniu rozwiązań na rzecz ochrony powietrza z wykorzystaniem nowych technologii. Województwo Małopolskie służyło głosem doradczym w kategorii Nadzór nad zanieczyszczeniami przemysłowymi. Zwycięski projekt nosi nazwę pt. „Projekt Platformy do zgłaszania informacji o awariach przemysłowych”.

Konferencja poświęcona efektywności energetycznej

W dniach 9-11 grudnia 2019 w Zakopanem odbyła się konferencja poświęcona efektywności energetycznej, która jest kluczem do poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W trakcie konferencji przedstawiono różne formy współpracy między projektem doradztwa energetycznego NFOŚiGW oraz Projektu LIFE.

„Obwarzanek? Czy tu można oddychać?”

W grudniu odbyły się dwie konferencje: 5 grudnia w Krakowie i 12 grudnia w Skale w ramach cyklu debat „Obwarzanek? Czy tu można oddychać?”. W spotkaniu wzięli udział Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska. Dyskusje skupiają się wokół tematu zanieczyszczeń powietrza i sposobów, jakie należy podjąć by poprawić jego stan.

Warsztaty pn. Gospodarka odpadami i opakowaniami w przedsiębiorstwie

W dniu 20 grudnia 2019 w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie przeprowadzono warsztaty o charakterze informacyjnym pn. Gospodarka odpadami i opakowaniami w przedsiębiorstwie z sektora MŚP według najnowszych zmian na 2020 r. zorganizowane przez ekodoradców dla biznesu. Celem spotkania było przekazanie najważniejszych informacji o zmianach prawnych i obowiązkach, związanych z gospodarką odpadową i opakowaniową w przedsiębiorstwach w 2020 r. oraz z uchwałą antysmogową.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ponadto w grudniu, Ekodoradcy przygotowali 30 artykułów w prasie, 102 artykuły oraz posty w Internecie i mediach społecznościach, a 42 razy wykorzystali inne media (np. gazetki ścienne i tablice informacyjne). Wzięli także udział w 10 audycjach radiowych lub TV związanych z projektem.

F1. Zarządzenie projektem

W grudniu została zakończona II faza projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).