Podsumowanie LIFE Małopolska – kwiecień 2021

Najważniejsze wydarzenia

 • W piątek 9 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów gmin Skawina, Zabierzów, Krzeszowice, Rabka-Zdrój oraz miast Tarnów i Oświęcim z wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem, które poświęcone było wypracowaniu zasad przyjmowania lokalnych uchwał antysmogowych.
 • Apel do Ministra Klimatu i Środowiska odnośnie dodatkowego wsparcia finansowego dla mieszkańców gmin, na których terenie przyjmowane będą lokalne uchwały antysmogowe.
 • Z powodu pandemii COVID-19 realizacja działań ekodoradców w ramach projektu LIFE została ograniczona. Wykonywanie zadań w pełnym wymiarze było utrudnione, z powodu pracy zdalnej oraz ograniczeń w przyjmowania interesantów i organizacji wydarzeń
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 18 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 11 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W kwietniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 3 086 osób przyjętych w biurze
 • 7 133 telefonicznie
 • 760 pisemnie lub mailowo
 • 190 w trakcie wizyt

Przeprowadzono 264 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 8 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W kwietniu 2021 roku:

 • zebrano 530 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 404 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 538 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 33 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 584 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 357 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W kwietniu przyjęto 824 zgłoszenia. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 490 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 226 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 41 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 200 zgłoszeń telefonicznych.

Szkolenie online – Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w kwietniu zorganizowała cztery wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 07.04. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Funkcja inżyniera kontraktu/inwestora zastępczego przy termomodernizacjach budynków,
 • 14.04. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Ekologiczne budynki użyteczności publicznej,
 • 21.04. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Białe Certyfikaty – Wsparcie w finansowaniu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej,
 • 28.04. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Indywidualne rozwiązania elektrofiltracyjne – praktyczne wskazówki

D1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopol-skiego (MPOP)

 • W piątek 9 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów gmin Skawina, Zabierzów, Krzeszowice, Rabka-Zdrój oraz miast Tarnów i Oświęcim z wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem, które poświęcone było wypracowaniu zasad przyjmowania lokalnych uchwał antysmogowych. Gminy, które zdecydują się na lokalne prawo antysmogowe, uzyskają preferencje w dostępie do środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.
 • 26 kwietnia br. przekazano do Ministra Klimatu i Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska sprawozdanie końcowe z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego oraz Planu działań krótkoterminowych. Sprawozdanie obejmowało działania prowadzone przez Małopolskę w zakresie poprawy jakości powietrza w latach 2017-2020.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 4 287 ulotek i broszur oraz 395 plakatów,
 • rozdystrybuowali 17 479 ulotek i broszur oraz 548 plakatów,
 • przygotowali 789 i rozdystrybuowali 465 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 6 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 248 osób,
 • 26 spotkań w szkole, w których uczestniczyły 882 osoby,
 • 3 spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyło 248 osób,
 • 44 spotkania z lokalnymi liderami, łącznie z 280 osobami.
 • 36 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 1 430 osób..

Wykorzystnie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 8artykułów w prasie,
 • 145 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 11 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 10 audycji radiowych lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Apel do Ministra Klimatu i Środowiska odnośnie wsparcia finansowego dla mieszkańców, które będzie wymagało odzwierciedlenia w Regulaminie Programu Czyste Powietrze, w związku z przyjmowaniem uchwał antysmogowych na terenach gminy.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).