Podsumowanie LIFE Małopolska – kwiecień 2022

Najważniejsze wydarzenia

 • 7 kwietnia br. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli gmin województwa małopolskiego z zakresu wybranych elementów Programu ochrony powietrza. W spotkaniu uczestniczyło ponad 190 pracowników merytorycznych z całej Małopolski.
 • 7 kwietnia br. obyło się I posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Pan Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska uczestniczył w panelu nt. korzyści wynikających z realizacji dwóch projektów zintegrowanych LIFE.
 • 25 kwietnia br. Centrum Kompetencji zorganizowało spotkanie z organami wydającymi pozwolenia emisyjne. Zaprezentowano wytyczne dotyczące uwzględniania w pozwoleniach na emisję gazów lub pyłów do powietrza i pozwoleniach zintegrowanych procedury wdrażania działań ograniczających emisję pyłu do powietrza z instalacji, w przypadku wprowadzenia 3 stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza (tj. ryzyka przekroczenie poziomu alarmowego 150 µg/m³ pyłu zawieszonego PM10).
 • Udział w licznych spotkaniach, konferencjach oraz webinariach. Przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Podczas spotkania omówiono stan zaawansowania realizacji programów ochrony powietrza. Ponadto przedstawiciele Centrum Kompetencji uczestniczyli w konferencji dotyczącej zmian w programie Czyste Powietrze, webinarze z udziałem Alarmów Smogowych.
 • Promocja Projektu LIFE podczas licznych wydarzeń m.in. 19 Cracovia Maraton, XXIV Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 35 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 15 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W kwietniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 7 563 osoby przyjęte w biurze,
 • 6 806 telefonicznie,
 • 622 pisemnie lub mailowo,
 • 481 w trakcie wizyt,

Przeprowadzono 304 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 17 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie wniosków od mieszkańców o dofinansowanie. W kwietniu 2022 roku:

 • zebrano 1 072 wnioski od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 18 613 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 383 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W kwietniu przyjęto 658 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 354 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
 • 191 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 33 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 13 innych zgłoszeń,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 350 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 250 zapytań telefonicznych.

Spotkania z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w kwietniu zorganizowała cztery wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 06.04. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Gospodarowanie wodą w kontekście zmiany klimatu i innych współczesnych wyzwań,
 • 13.04. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Inicjatywa Fala Renowacji o długofalowych korzyściach z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków,
 • 20.04. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Zielone obligacje jako instrument finansowania transformacji klimatycznej w samorządach,
 • 27.04. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Narada obywatelska o kosztach energii – czyli jak wspólnie i oddolnie kształtować polityki publiczne dotyczące ubóstwa energetycznego,

Szkolenie z wybranych elementów Programu ochrony powietrza!

7 kwietnia br. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli gmin Województwa Małopolskiego z zakresu wybranych elementów Programu ochrony powietrza. W spotkaniu uczestniczyło ponad 190 pracowników merytorycznych z całej Małopolski.

Spotkanie z organami wydającymi pozwolenia!

25 kwietnia br. odbyło się spotkanie z organami wydającymi pozwolenia. Podczas spotkania zaprezentowano wytyczne dotyczące uwzględniania w pozwoleniach na emisję gazów lub pyłów do powietrza i pozwoleniach zintegrowanych procedury wdrażania działań ograniczających emisję pyłu do powietrza z instalacji w przypadku wprowadzenia 3 stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza (tj. ryzyka przekroczenie poziomu alarmowego 150 µg/m³ pyłu zawieszonego PM10).

Spotkanie przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska!

W dniu 26 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich z reprezentacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Spotkanie poświęcone zostało omówieniu stanu zaawansowania realizacji programów ochrony powietrza przyjętych uchwałami sejmików województw na podstawie wyników oceny jakości powietrza za 2018 r.

Prezentacja podczas spotkania dotyczącego stanu zaawansowania realizacji POP-ów

Udział w konferencji dotyczącej zmian w programie Czyste Powietrze!

27 kwietnia br. przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w konferencji dotyczącej zmian w programie Czyste Powietrze. Propozycje usprawnień miałyby polegać na wsparciu najuboższych wnioskodawców. Powołany w tym celu zespół roboczy wspiera merytorycznie NFOŚiGW w przygotowaniu zmian w Programie, które służyć mają zwiększeniu jego dostępności głównie w obszarze III części, tj. najwyższego poziomu dofinansowania.

Webinar Akademia Alarmów Smogowych!

W dniu 28 kwietnia br. pracownicy Centrum Kompetencji wygłosili wykład nt. współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w ramach projektu Akademia Alarmów Smogowych. Akademia to inicjatywa mająca na celu wsparcie i rozwój inicjatyw społecznych funkcjonujących w ramach Polskiego Alarmu Smogowego oraz nowych grup obywatelskich. Projekt skupia aktywistów działających na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Prezentacja ze spotkania Akademia Alarmów Smogowych

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 12 952 ulotki i broszury oraz 649 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 21 879 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 7 konkursów dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 348 osób,
 • 36 spotkań w szkołach i przedszkolach, w którym uczestniczyło 1 750 osób,
 • 29 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 476 osób,
 • 81 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 252 osobami.
 • 31 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 7 034 osoby.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 41 artykułów w prasie,
 • 148 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 14 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 9 audycji radiowych lub TV.
Artykuł na temat CEEB-u w gazecie lokalnej

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

I posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP

7 kwietnia br. obyło się I posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Województwo Małopolskie reprezentował Pan Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska. Reprezentant UMWM wziął udział w panelu poświęconym programowi LIFE, w którym obok przybliżenia oferty NFOŚiGW dla samorządów oraz informacji dot. programu przedstawiono korzyści dla społeczeństwa Małopolski wynikające z realizacji dwóch projektów zintegrowanych.

E4. Promocja realizacji projektu     

Promocja Projektu LIFE podczas 19. Cracovia Maraton

Promocja Projektu LIFE podczas 19. Cracovia Maraton, którego partnerem strategicznym było Województwo Małopolskie. Cracovia Maraton to najważniejsze wydarzenie biegowe w Krakowie, które przyciąga biegaczy z całego świata. W dotychczasowych edycjach stratowali zawodnicy z 55 państw. W miasteczku festiwalowym było obecne stanowisko promocyjne zespołu ds. ekoMałopolski wraz z przedstawicielami Zespołu Ochrony Powietrza. Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w quizie w zakresu ekologii. Uczestnicy wydarzenia poznawali także działań Województwa Małopolskiego służące poprawie jakości powietrza w regionie. Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane gadżetami finansowanymi ze środków Projektu LIFE.

XXIV Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej

W dniach 21-25 kwietnia 2022 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego brali udział w XXIV Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej. Zawody zostały zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie oraz Urząd Miasta Reda. Siatkarze, wśród których była reprezentantka Centrum Kompetencji LIFE, promowali Małopolski program zintegrowany, jak również uzyskali wyróżnienie i nagrodę za Promocję Mistrzostw i swojego Regionu.

Promocja projektu LIFE podczas XXIV Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej

Załączniki