Podsumowanie LIFE Małopolska – lipiec 2021

Najważniejsze wydarzenia

 • W lipcu odbyły się konsultacje społeczne lokalnych uchwał antysmogowych w pierwszych pięciu gminach tj.- w Skawinie, Niepołomicach, Krzeszowicach, miastach Nowy Targ i Oświęcim.
 • Zarząd Województwa Małopolskiego skierował także do konsultacji społecznych projekty lokalnych uchwał antysmogowych dla kolejnych dwóch gmin Rabka-Zdrój oraz Czarny Dunajec.
 • 1 lipca 2021 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – efekt pracy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przy współpracy władz regionalnych i lokalnych oraz innych instytucji zaangażowanych w poprawę jakości powietrza z całej Polski. Mieszkańcy mogą składać swoje deklaracje dotyczące źródeł ogrzewania budynków za pośrednictwem strony internetowej https://www.gunb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w urzędzie gminy.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podsumował działania wszystkich gmin i powiatów w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2020 roku. Podczas konferencji prasowej wicemarszałek Tomasz Urynowicz przedstawił zrealizowany zakres działań w Małopolsce: 10 207 budynków/lokali z ekologicznym źródłem ciepła, 7 048 przeprowadzonych termomodernizacji budynków mieszkalnych, 10 191 inwestycji w odnawialne źródła energii, 16 700 przeprowadzonych kontroli w tym 1 825 wykrytych naruszeń,
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 6,5 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 11 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W lipcu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 4 327 osób przyjętych w biurze,
 • 5 633 telefonicznie,
 • 374 pisemnie lub mailowo,
 • 821 w trakcie wizyt,

Przeprowadzono 186 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 7 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W lipcu 2021 roku:

 • zebrano 351 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 434 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 443 umowy z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 291 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 1 357 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 369 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W lipcu przyjęto 294 zgłoszenia. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 188 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 69 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 37 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 250 zgłoszeń telefonicznych.

Szkolenie online – Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w lipcu zorganizowała dwa wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 07.07. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej,
 • 14.07. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Program priorytetowy Nowa Energia,

Konsultacje społeczne lokalnych uchwal antysmogowych

W lipcu odbyły się konsultacje społeczne lokalnych uchwał antysmogowych w pierwszych pięciu gminach tj.- w Skawinie, Niepołomicach, Krzeszowicach, miastach Nowy Targ i Oświęcim.

Kolejne projekty lokalnych uchwal antysmogowych

Zarząd Województwa Małopolskiego skierował także do konsultacji społecznych projekty lokalnych uchwał antysmogowych dla kolejnych dwóch gmin Rabka-Zdrój oraz Czarny Dunajec.

D1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (MPOP)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podsumował działania wszystkich gmin i powiatów w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2020 roku. Podczas konferencji prasowej wicemarszałek Tomasz Urynowicz przedstawił zrealizowany zakres działań w Małopolsce:

 • 10 207 budynków/lokali z ekologicznym źródłem ciepła,
 • 7 048 przeprowadzonych termomodernizacji budynków mieszkalnych,
 • 10 191 inwestycji w odnawialne źródła energii,
 • 16 700 przeprowadzonych kontroli w tym 1 825 wykrytych naruszeń,

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 4 747 ulotek i broszur oraz 84 plakaty,
 • rozdystrybuowali 5 926 ulotek i broszur oraz 219 plakatów,
 • przygotowali 863 i rozdystrybuowali 529 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 2 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 50 osób,
 • 5 spotkań w szkole, w których uczestniczyło 165 osób,
 • 54 spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyło 821 osób,
 • 18 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 111 osobami.
 • 17 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 1 155 osób.

Wykorzystnie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 28 artykułów w prasie,
 • 131 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 5 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 13 audycji radiowych lub TV.

Promocja realizacji projektu LIFE podczas akcji krwiodawstwa, która miała miejsce w dniu 6 lipca 2021 r. w mobilnym punkcie poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który stanął przed budynkiem urzędu przy ul. Wielickiej.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

1 lipca 2021 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – efekt pracy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przy współpracy władz regionalnych i lokalnych oraz innych instytucji zaangażowanych w poprawę jakości powietrza z całej Polski.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).