Podsumowanie LIFE Małopolska – lipiec 2022

Najważniejsze wydarzenia

 • Zrealizowano I etap ewaluacji Programu ochrony powietrza. Gminy oraz powiaty dokonały przeglądu dotychczasowych działań naprawczych zaplanowanych w POP-ie, pod kątem ich adekwatności, skuteczności i efektywności.
 • 14 lipca odbyło spotkanie w sprawie systemu predykcji i powiadomień o ryzykach przekroczeń norm jakości powietrza.
 • 27 lipca obyło się szkolenie dotyczące budowania kompetencji z zakresu zrównoważonej energii wśród młodych dorosłych.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 15 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 27 tys. porad mieszkańcom Małopolski

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W lipcu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 15 273 osoby przyjęte w biurze
 • 10 659 telefonicznie
 • 602 pisemnie lub mailowo
 • 707 w trakcie wizyt w terenie

Przeprowadzono 83 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 9 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W lipcu 2022 roku:

 • zebrano 488 wnioski od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 43 217 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 437 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W lipcu przyjęto 500 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 169 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
 • 215 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 78 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 38 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 300 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 500 zapytań telefonicznych.

Spotkanie w sprawie projektu systemu predykcji i powiadomień o ryzykach przekroczeń norm jakości powietrza

14 lipca odbyło spotkanie w sprawie projektu dotyczącego systemu predykcji i powiadomień o ryzykach przekroczeń norm jakości powietrza. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) prowadzi i finansuje projekt pilotażowy, w ramach którego powstaje elektroniczny system powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza. Projekt jest obecnie wdrażany w województwie mazowieckim w uzgodnieniu z tamtejszym Urzędem Marszałkowskim, GIOŚ i WCZK. NCBiR zaproponowało, by województwo małopolskie dołączyło do tego pilotażu wspólnego. Podczas spotkania ustalono szczegóły współpracy między projektami.

Budowanie kompetencji z zakresu zrównoważonej energii

27 lipca pracownicy Zespołu Ochrony Powietrza uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym budowania kompetencji z zakresu zrównoważonej energii wśród młodych dorosłych (29-39 lat). Szkolenie zostało organizowane w ramach projektu EL-Practice.

D.1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

29 lipca minął termin przesyłania przez gminy oraz powiaty kwestionariusza dotyczącego dotychczasowych działań naprawczych zaplanowanych w POP-ie, pod kątem ich adekwatności, skuteczności i efektywności. Przekazane informacje będą stanowiły znaczący wkład w opracowanie wniosków, rekomendacji, modyfikacji lub określenia nowych działań naprawczych dla Małopolski.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 14 319 ulotek i broszur oraz 19 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 807 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 3 konkursy dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 255 osób,
 • 5 spotkń w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 211 osób,
 • 21 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 969 osób,
 • 18 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 66 osobami.
 • 7 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 846 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 21 artykułów w prasie,
 • 82 artykuły i posty w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 5 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 27 audycji radiowych lub TV.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).