Podsumowanie LIFE Małopolska – lipiec 2023

Najważniejsze wydarzenia

 • W dniach 3-7 lipca br. odbyła się IV Konferencja Naukowa „Jakość powietrza a zdrowie”. Wydarzenie naukowe realizowane było w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL. Konferencja stanowiła platformę łączącą środowiska naukowe, instytucje zajmujące się problematyką jakości powietrza, władze regionalne oraz organizacje pożytku publicznego czy edukatorów ekologicznych. Głównym tematem konferencji było badanie zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie i życie ludzi, edukacja ekologiczna, aspekty prawne związane z poprawą jakości powietrza oraz bioaerozole. W konferencji wzięli udział przedstawiciele projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze.
 • W dniu 7 lipca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych. Celem spotkania było omówienie postulatów i uwag do nowego programu ochrony powietrza.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 15 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 8 tys. porad mieszkańcom Małopolski

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W lipcu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 3 865 osób przyjętych w biurze,
 • 3 986 telefonicznie,
 • 273 pisemnie lub mailowo,
 • 286 w trakcie wizyt w terenie.

Przeprowadzono 148 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 8 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W lipcu 2023 roku:

 • zebrano 498 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 5 673 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

W czerwcu przyjęto 233 zgłoszenia. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 139 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 48 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 33 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 13 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 60 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 80 zapytań telefonicznych.

Spotkanie z Małopolskim Cechem Zdunów i Zawodów Pokrewnych

W dniu 7 lipca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych. Celem spotkania było omówienie postulatów i uwag do nowego programu ochrony powietrza.

Spotkanie robocze przed szkoleniem dla wnioskodawców programu FE 2021-2027

26 lipca odbyło się spotkanie robocze przed szkoleniem dla wnioskodawców programu FE 2021-2027 dla działania 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Środowiska i Departamentu Funduszy Europejskich.

Spotkanie robocze dotyczące „Operatorów” w programie Czyste Powietrze

27 lipca odbyło się spotkanie robocze, którego głównym tematem było wprowadzenie funkcji operatorów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” w pilotażu dla województwa małopolskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 14 501 ulotek i broszur oraz 59 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 1 316 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 1 konkurs dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 99 uczestników,
 • 12 spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyło 679 osób,
 • 14 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 84 osobami,
 • 8 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 1 769 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 5 artykułów w prasie,
 • 57 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 15 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 1 audycja radiowa lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Konferencja naukowa „Jakość powietrza a zdrowie”

W dniach 3-7 lipca br. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyła się IV Konferencja Naukowa „Jakość powietrza a zdrowie”. Wydarzenie naukowe realizowane było w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL. Konferencja stanowiła platformę łączącą środowiska naukowe, instytucje zajmujące się problematyką jakości powietrza, władze regionalne oraz organizacje pożytku publicznego czy edukatorów ekologicznych. Głównym tematem konferencji było badanie zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie i życie ludzi, edukacja ekologiczna, aspekty prawne związane z poprawą jakości powietrza oraz bioaerozole. W konferencji wzięli udział przedstawiciele projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze.

Załączniki