Podsumowanie LIFE Małopolska – lipiec 2020

Najważniejsze wydarzenia

 • Z powodu pandemii COVID-19 realizacja działań ekodoradców w ramach projektu LIFE została ograniczona. Wykonywanie zadań w pełnym wymiarze było utrudnione, z powodu pracy zdalnej oraz ograniczeń w przyjmowania interesantów i organizacji wydarzeń.
 • W lipcu odbyły się ponowne konsultacje społeczne Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. W ramach konsultacji w dniu 16 lipca zorganizowano otwarte spotkanie, na którym zaprezentowano działania naprawcze przedstawione w projekcie.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie prawie 2 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili prawie 9 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W lipcu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 2 601 osób przyjęte w biurze,
 • 4 719 telefonicznie,
 • 585 pisemnie lub mailowo,
 • 257 w trakcie wizyt.

Przeprowadzono 92 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 5 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W lipcu:

 • zebrano 218 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 262 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 450 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 120 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 836 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekopro-jektu, dostępna na stronie internetowej www.po-wietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 344 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Aplikacja „Ekointerwencja”

W lipcu zostało przyjęte 168 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 113 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 38 nielegalnego wywożenia odpadów
 • 17 innych zgłoszeń.

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 200 zgłoszeń telefonicznych.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 253 ulotki i broszurt oraz 122 plakaty,
 • rozdystrybuowali 1 367ulotek i broszur oraz 217 plakatów,
 • przygotowali 160 i rozdystrybuowali 263  innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 5 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 141 osób,
 • 1 spotkanie w przedszkolu, w których uczestniczyło 6 osób (zajęcia online),
 • 5 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 150 osób,
 • 24 spotkania z lokalnymi liderami (telekonferencje z radnymi, burmistrzami) łączniez 358 osobami,
 • 6 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 716 osób.

Ekodoradcy część swojej aktywności przenieśli do Internetu. Za pośrednictwem portali społecznościowych organizowali rozmaite konkursy i warsztaty.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Konsultacje społeczne Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

W lipcu zostały przeprowadzone ponowne konsultacje społeczne Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Nadsyłanie uwag do dokumentu zakończyło się w dniu 27 lipca br.
W dniu 16 lipca w Auli Kongresowej Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne. Wzięło w nim udział 85 osób. Byli to głównie mieszkańcy, samorządy, instytucje, przedsiębiorcy, izby rolnicze i gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele uczelni wyższych. Podczas spotkania zapoznano uczestników z tematyką spotkania oraz zaprezentowano działania naprawcze projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Uczestnicy mieli możliwość zabrać głos i publicznie podzielić się swoimi uwagami oraz wnioskami do projektu. Ponadto dla osób, które nie mogły osobiście wziąć udziału w wydarzeniu, udostępniono link do transmisji on-line. W wydarzeniu za pośrednictwem Internetu wzięły udział 32 osoby.

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

W dniu 9 lipca miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Celem spotkania było przedstawienie, w jaki sposób realizowany jest Projekt LIFE w województwie małopolskim. Województwo opolskie przygotowuje się do realizacji swojego pierwszego projektu LIFE. Projekt ma pomóc we wdrożeniu spójnego systemu zarządzania jakością powietrza w regionie.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2020

W dniu 17 lipca odbyło się spotkanie informacyjne on-line w sprawie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Kompetencji, Zespołu ds. Strategii i Transportu Kolejowego i Ministerstwa Infrastruktury. Podczas spotkania koordynator ETZT ze strony Ministerstwa przedstawił podstawowe informacje i zakres działań, po czym rozpoczęła się dyskusja o doświadczeniach z poprzednich lat i sugestiach do tegorocznej edycji wydarzenia.

Cykl webinariów #Akademia Czystego Powietrza. W ramach cyklu webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza, w lipcu odbyły się kolejne 2 spotkania:

 • 6 lipca: Znaczenie wentylacji w termomodernizacji budynków,
 • 13 lipca: Przykład dobrych praktyk: Sukces pilotażu Zabierzów/Wilkowice.

W spotkaniu wzięli udział ekodoradcy oraz pracownicy Centrum Kompetencji.

E.4. Promocja realizacji projektu

W lipcu ekodoradcy przygotowali:

 • 18 artykułów w prasie,
 • 86 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 19 razy wykorzystali inne media (np. gazetki ścienne i tablice informacyjne),

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 2 audycje radiowe lub TV.

Załączniki