Podsumowanie LIFE Małopolska – luty 2022

Najważniejsze wydarzenia

 • 17 lutego odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia lokalnej uchwały antysmogowej dla miasta Myślenice.
 • 28 lutego odbyła się prezentacja wyników przeprowadzonej analizy możliwości likwidacji lub ograniczenia niskiej emisji w branży rolniczej.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 176 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 18 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W lutym Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 9 044 osoby przyjęte w biurze,
 • 9 062 telefonicznie,
 • 394 pisemnie lub mailowo,
 • 412 w trakcie wizyt,

Przeprowadzono 885 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 21 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie wniosków od mieszkańców o dofinansowanie. W lutym 2022 roku:

 • zebrano 439 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 29 570 budynkach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 379 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W lutym przyjęto 837 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 662 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
 • 185 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 72 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 400 zapytań skierowanych do UMWM w formie widomości e-mail oraz 380 zapytań telefonicznych.

Spotkania z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w lutym zorganizowała cztery wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 02.02. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Inteligentne systemy zarządzania oświetleniem LED,
 • 09.02. – Spotkanie z ekspertem KAPE – System zarządzania oświetleniem – dobre praktyki w procedurach przetargowych,
 • 16.02. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Warszawski Standard Zielonego Budynków jako jeden z filarów polityki klimatycznej Warszawy,
 • 23.02. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Jak wdrożyć energetykę obywatelską w gminie?

Konsultacje w sprawie systemu identyfikacji stref czystego transportu!

W lutym przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w konsultacjach projektu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu identyfikacji stref czystego transportu.

Konsultacje lokalnej uchwały antysmogowej w Myślenicach!

17 lutego odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia lokalnej uchwały antysmogowej dla miasta Myślenice.

Analiza możliwości likwidacji lub ograniczenia niskiej emisji w branży rolniczej

28 lutego odbyła się prezentacja wyników przeprowadzonej analizy możliwości likwidacji lub ograniczenia niskiej emisji w branży rolniczej.

Praktyki uczniowskie w Zespole ochrony powietrza

Uczniowie Technikum Kształtowania Środowiska nr 24 w Krakowie, odbyli praktyki uczniowskie w Zespole Ochrony Powietrza.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 130 918 ulotek i broszur oraz 19 275 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 25 871 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 1 konkurs dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 21 osób,
 • 1 spotkanie w szkole, w którym uczestniczyło 13 osób,
 • 16 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 1 291 osób,
 • 50 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 130 osobami.
 • 1 inne wydarzenie o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 27 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 22 artykuły w prasie,
 • 139 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 24 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 27 audycji radiowych lub TV.

Załączniki