Podsumowanie LIFE Małopolska – luty 2020

forum wójtów 2

Najważniejsze wydarzenia

 • W dniach 24-25 lutego w Krakowie oraz w Wieliczce odbyły się warsztaty dedykowane programom zintegrowanym LIFE z całej Europy, poświęcone ochronie powietrza. Gościem honorowym warsztatów był Angelo Salsi, dyrektor działu programu LIFE i Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji w Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).
 • Zorganizowane w lutym spotkania i wydarzenia związane z tematyką poprawy jakości powietrza zgromadziły ponad 3 tys. mieszkańców Małopolski. Największe z nich miały miejsce w gminach: Wolbrom, Dąbrowa Tarnowska i Wieliczka. Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 30 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 11 tys. porad mieszkańcom Małopolski.
 • Przedstawiciele UMWM uczestniczyli z głosem doradczym w spotkaniach dotyczących termomodernizacji i uchwał antysmogowych.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W lutym Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 5 756 osób przyjętych w biurze,
 • 1 252 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • 4 115 telefonicznie,
 • 409 pisemnie lub mailowo.

Przeprowadzili 581 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 30 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. W lutym:

 • zebrano 454 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 179 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 149 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 103 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 1 706 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 305 kotłów i ogrzewacze pomieszczeń.

Formularz ekointerwencji

W lutym za pomocą formularza ekointerwencji, wpłynęło 186 zgłoszeń, z czego:

 • 137 dotyczyło spalania odpadów,
 • 1 sprzedaży węgla złej jakości,
 • 6 naruszeń przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców,
 • 32 eksploatacje urządzeń lub spalanie paliw niezgodnych z wymaganiami tzw. uchwały antysmogowej
 • 10 innych naruszeń.

W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM udzielono odpowiedzi na ponad 130 zgłoszeń telefonicznych.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W lutym:

 • przeprowadzili 167 kontroli powykonawczych oraz 172 kontrole zakazu eksploatacji urządzeń na paliwa stałe.

E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczął kolejną edycję kampanii informacyjno – edukacyjnej, przedstawiającej korzyści z wymiany kotłów węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze. Celem kampanii jest również informowanie o obowiązującej w Małopolsce uchwale antysmogowej. Akcja jest skierowana do mieszkańców małych małopolskich miejscowości, zachęcając m.in.: do skorzystania z dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” i ulgi termomodernizacyjnej. Kampania edukacyjna, która rozpoczęła się w 2019 roku, wchodzi obecnie w kulminacyjna fazę. Na ulicach małopolskich miast pojawiły się billboardy. W akcję zaangażowały się również gminy, które włączyły się w dystrybucję materiałów edukacyjnych. Każda z gmin otrzymała 200 ulotek i 20 plakatów (łącznie przekazano 41 tys. ulotek i 4,2 tys. plakatów). Kampania realizowana jest we współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowali i rozdystrybuowali materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. W lutym przygotowali 33 681 ulotek i broszur oraz 80 plakatów. Rozdystrybuowali 30 859 ulotek i broszur oraz 465 plakatów.

Dodatkowo przygotowali 1652 i rozdystrybuowali 2052 innych materiałów edukacyjnych (książeczki i kolorowanki dla dzieci, długopisy, zeszyty, odblaski).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 2 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 116 osób,
 • 18 spotkań w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 1 819 osób,
 • 28 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 890 osób,
 • 45 spotkań z lokalnymi liderami (Straży Miejskiej, Straży Gminnej, policją, sołtysami, MOPS, GOPS) łącznie z 1085 osobami,
 • 11 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 1 637 osób (głównie w ramach gminnych wydarzeń).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Forum Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydentów Małopolski

Przedstawiciele samorządów spotkali się 3 lutego br. podczas Konferencji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W wydarzeniu uczestniczył wicepremier Jarosław Gowin, a władze województwa reprezentował wicemarszałek Tomasz Urynowicz. Podczas wydarzenia zostały przedstawione propozycje zapisów nowego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Wizyta w Lyonie

W dniach 6-8 lutego br. przedstawiciel UMWM przedstawił założenia projektu LIFE podczas wizyty w Lyon – region Auvergne-Rhône-Alpes.

Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Rozwoju

W dniu 6 lutego br. przedstawiciel UMWM wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym w siedzibie Ministerstwa Rozwoju dotyczącym projektu ustawy
o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Spotkanie z samorządowcami oraz mieszkańcami powiatu gorlickiego

W dniach 10 i 12 lutego br. na spotkaniu z samorządowcami oraz mieszkańcami powiatu gorlickiego i bocheńskiego przedstawiono założenia do aktualizowanego Programu ochrony powietrza. Podczas spotkania zostały zaprezentowane m.in. propozycje działań naprawczych oraz nowe obowiązki dla gmin, powiatów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców Małopolski.

Modyfikacja programów dotacyjnych dla mieszkańców

Prezesi Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego oraz samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego i Straży Miejskiej spotkali się 12 lutego br., w celu opracowania możliwości modyfikacji istniejących programów dotacyjnych dla mieszkańców.

Warsztaty dedykowane programom zintegrowanym LIFE

W dniach 24-25 lutego br. w Krakowie oraz w Wieliczce odbyły się warsztaty dedykowane programom zintegrowanym LIFE z całej Europy, poświęcone ochronie powietrza. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele projektów z Bułgarii, Słowenii, Węgier, Włoch, Czech, Belgii, Słowacji i Hiszpanii. Gościem honorowym warsztatów był Angelo Salsi, dyrektor działu programu LIFE i Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji w Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). W warsztatach wzięli udział przedstawiciele NEEMO – instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie projektów LIFE oraz organizacji pozarządowych, które otrzymują finansowanie z programu LIFE. Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska z Czech uczestniczyli z głosem doradczym i eksperckim w warsztatach.
Podczas warsztatów uczestnicy mogli dokonać wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń przy realizacji programów zintegrowanych. Ponadto w dniu 27 lutego miała miejsce wizyta monitorująca projekt LIFE, mająca na celu weryfikacje wskaźników realizacji projektu.

Posiedzenie Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej

Podczas Posiedzenia Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Proszowicach w dniu 25 lutego br. przedstawiciel UMWM przeprowadził wykład na temat ograniczeń stosowania paliw stałych w instalacjach grzewczych.

III Kongres Czystego Powietrza w Warszawie

W dniu 26 lutego br. przedstawiciel UMWM uczestniczył w III Kongresie Czystego Powietrza w Warszawie. Wśród tematów, które zostały poruszone podczas wydarzenia, znalazły się zagadnienia dot. działań na rzecz walki ze smogiem, kontroli realizacji uchwał antysmogowych czy wpływu transportu na jakość powietrza. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych, naukowcy, przedstawiciele biznesu oraz reprezentanci organizacji pozarządowych. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z  jakością powietrza w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Mazowsza.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ponadto w lutym, Ekodoradcy przygotowali:

 • 16 artykułów w prasie, 
 • 114 artykuły oraz posty w Internecie i mediach społecznościach,
 • 9 razy wykorzystali inne media (np. gazetki ścienne i tablice informacyjne).

Wzięli także udział w:

 • 23 audycjach radiowych lub TV związanych z projektem.