Podsumowanie LIFE Małopolska – maj 2021

Najważniejsze wydarzenia

 • Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił złożoną przez sprzedawców węgla skargę kasacyjną w sprawie uchwały antysmogowej dla Małopolski. Wyrok najwyższej instancji oznacza, że przepisów antysmogowych dla Małopolski nie można już unieważnić.
 • W dniach od 3 maja do 6 czerwca br. odbywają się obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (Green Week). Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Zero zanieczyszczeń to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta”.
 • W maju odbyły się wizyty doradczo- zarządcze w 16 gminach, biorących udział w projekcie LIFE, tj. Skawinie, Poroninie, Słomnikach, Chełmcu, Ryglicach, Pałecznicy, Sułkowicach, Liszkach, Bukowinie Tatrzańskiej, Starym Sączu, Wierzchosławicach, Czernichowie, Bystrej Sidzinie, Wieliczce, Wieprzu i Raciechowicach.
 • Z powodu pandemii COVID-19 realizacja działań ekodoradców w ramach projektu LIFE została ograniczona. Wykonywanie zadań w pełnym wymiarze było utrudnione, z powodu pracy zdalnej oraz ograniczeń w przyjmowania interesantów i organizacji wydarzeń
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 8 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 10 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W maju Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 3 737 osób przyjętych w biurze
 • 5 153 telefonicznie
 • 508 pisemnie lub mailowo
 • 746 w trakcie wizyt

Przeprowadzono 201 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 11 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W maju 2021 roku:

 • zebrano 661 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 738 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 542 umowy z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 63 takie umowy.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 2 263 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 358 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W maju przyjęto 518 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 285 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 176 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 57 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 200 zgłoszeń telefonicznych.

Szkolenie online – Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w maju zorganizowała cztery wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 05.05. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Świat na rozdrożu- wyzwania klimatyczne współczesnej gospodarki,
 • 12.05. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Miasto z klimatem,
 • 19.05. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Narzędzie do zarządzania klimatyczno-energetycznego- korzyści dla Gminy i środowiska,
 • 26.05. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Audyt energetyczny przedsiębiorstwa,

D1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopol-skiego (MPOP)

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił złożoną przez sprzedawców węgla skargę kasacyjną w sprawie uchwały antysmogowej dla Małopolski. Wyrok najwyższej instancji oznacza, że przepisów antysmogowych dla Małopolski nie można już unieważnić.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 7 901 ulotek i broszur oraz 331 plakatów,
 • rozdystrybuowali 6 759 ulotek i broszur oraz 610 plakatów,
 • przygotowali 1 074 i rozdystrybuowali 1 611 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 8 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 275 osób,
 • 13 spotkań w szkole, w których uczestniczyły 295 osób,
 • 17 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 541 osób,
 • 42 spotkania z lokalnymi liderami, łącznie z 244 osobami.
 • 36 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 4 288 osób.

Wykorzystnie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 16 artykułów w prasie,
 • 172 artykuły i posty w Internecie i mediach społecznościach,
 • 15 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 10 audycji radiowych lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

W dniach od 3 maja do 6 czerwca br. odbywają się obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (Green Week). Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Zero zanieczyszczeń to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta”.

F1. Zarzadzanie projektem

W maju odbyły się wizyty doradczo- zarządcze w 16 gminach, biorących udział w projekcie LIFE, tj. Skawinie, Poroninie, Słomnikach, Chełmcu, Ryglicach, Pałecznicy, Sułkowicach, Liszkach, Bukowinie Tatrzańskiej, Starym Sączu, Wierzchosławicach, Czernichowie, Bystrej Sidzinie, Wieliczce, Wieprzu i Raciechowicach.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).