Podsumowanie LIFE Małopolska – maj 2022

Najważniejsze wydarzenia

 • 26-27 maja UMWM jako beneficjent koordynujący dwóch projektów, LIFE MAŁOPOLSKA oraz LIFE EKOMAŁOPOLSKA zorganizował uroczyste obchody 30-lecia Programu. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów związanych z Programem LIFE.
 • 24 maja przedstawiciele Centrum Kompetencji promowali Projekt LIFE podczas I Eco Kongresu zorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo – Hutniczą oraz Ambasadę Szwajcarii w Polsce.
 • 27 maja podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego podsumowano działania gmin i województwa w 2021 roku wynikające z Programu ochrony powietrza.
 • Centrum Kompetencji zorganizowało liczne szkolenia oraz spotkania m.in. szkolenie z obsługi wojewódzkiej bazy danych o emisjach przemysłowych, spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, spotkanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczące technologii Green Deal.
 • 8-15 maja uczniowie XX Liceum Ogólnokształcące im. L. Staffa w Krakowie w ramach wymiany młodzieży Erasmus+ „Boockpackers around Europe” udali się do Hiszpanii, gdzie promowali małopolski program LIFE
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 7 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 16 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W maju Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 8 472 osoby przyjęte w biurze,
 • 6 989 telefonicznie,
 • 706 pisemnie lub mailowo,
 • 756 w trakcie wizyt,

Przeprowadzono 163 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 5 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie wniosków od mieszkańców o dofinansowanie. W maju 2022 roku:

 • zebrano 678 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 21 833 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 383 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W maju przyjęto 588 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 253 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
 • 227 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 80 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 300 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 490 zapytań telefonicznych.

Spotkania z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w maju zorganizowała trzy wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 11.05. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Dofinansowanie inwestycji w gminach systemem Białych Certyfikatów – typy przedsięwzięć, możliwe poziomy wsparcia,
 • 18.05. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Finansowanie inwestycji związanych z recyklingiem,
 • 26.05. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Rola samorządu w dążeniu do neutralności klimatycznej Europy 2050.
Zaproszenie na spotkanie z ekspertem KAPE

Spotkanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju!

11 maja odbyło się spotkanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczące technologii Green Deal. Spotkanie miało na w celu przedstawienie informacji o przedsięwzięciach badawczych prowadzących obecnie w NCBR oraz opracowywanych rozwiązaniach z obszaru energii, budownictwa i zielonych technologii.

Szkolenia z obsługi aplikacji służącej gromadzeniu danych o emisjach przemysłowych w Małopolsce!

W dniach 20 oraz 23 maja br. przeprowadzono cykl szkoleń z obsługi aplikacji służącej gromadzeniu danych o emisjach przemysłowych w Małopolsce. W szkoleniu wzięło udział 98 pracowników organów ochrony środowiska wydających pozwolenia i przyjmujących zgłoszenia (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, starostwa powiatowe). Podczas szkolenia omówiono zakres oraz sposób wprowadzania danych do bazy. System zarządzania danymi o emisjach przemysłowych w Małopolsce jest dostępny pod adresem: www.pozwolenia.ekomalopolska.pl.

I Eco Kongres za nami!

24 maja przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w I Eco Kongresie zorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo – Hutniczą oraz Ambasadę Szwajcarii w Polsce. W panelu dyskusyjnym poświęconym ochronie powietrza wzięła udział Katarzyna Stadnik – Kierownik zespołu ochrony powietrza.

Podsumowanie programu ochrony powietrza!

27 maja podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego podsumowano działania gmin i województwa w 2021 wynikające z Programu ochrony powietrza.

Konferencja IMPROVING AIR QUALITY TOGETHER

31 maja pracownicy Centrum Kompetencji uczestniczyli w konferencji IMPROVING AIR QUALITY TOGETHER organizowanej w ramach projektu LIFE PrepAIR. Wydarzenie wpisywało się także w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia.

Agenda konferencji Improving air quality together

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 5 353 ulotki i broszury oraz 653 plakaty,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 1 119 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 7 konkursów dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 293 osoby,
 • 30 spotkań w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyły 1 322 osoby,
 • 22 spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyło 738 osób,
 • 52 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 170 osobami.
 • 20 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 2 732 osoby.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 22 artykuły w prasie,
 • 141 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 16 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 16 audycji radiowych lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Uroczyste obchody 30-lecia Projektu LIFE

26-27 maja Województwo Małopolskie jako beneficjent koordynujący dwa projekty zintegrowane: LIFE IP Małopolska „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz LIFE-IP EkoMałopolska „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” zorganizowało uroczyste obchody 30-lecia Programu LIFE. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów związanych z Programem LIFE.

Dzielimy się wiedza i doświadczeniem!

20 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Przedstawiono działania Centrum Kompetencji i partnerów projektu LIFE mające na celu poprawę jakości powietrza, poruszono tematy dotyczące m.in. aplikowania do udziału w międzynarodowym projekcie jakim jest LIFE.

E4. Promocja realizacji projektu     

Promocja Projektu LIFE podczas wymiany Erasmus+

8-15 maja uczniowie XX Liceum Ogólnokształcące im. L. Staffa w Krakowie w ramach wymiany młodzieży Erasmus+„Boockpackers around Europe” udali się do Hiszpanii, gdzie promowali małopolski program LIFE wśród rówieśników. Przekazali także anglojęzyczne materiały informacyjne o projekcie.

Załączniki