Podsumowanie LIFE Malopolska – maj 2024

Najważniejsze wydarzenia:

 • W dniach 14 i 16 maja 2024 r. miały miejsce Dni Informacyjne LIFE, zorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas dwudniowego wydarzenia przedstawione zostały zarówno zasady naboru w 2024 roku, jak i dobre przykłady projektów realizowanych przez polskich beneficjentów. Równocześnie trwały spotkania i rozmowy przy stoiskach konsultacyjnych Krajowych Punktów Kontaktowych: LIFE, Horyzont Europa, Urbact. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze.
 • 22 maja odbyło się II spotkanie grupy roboczej ds. ochrony powietrza „Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju”. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, a także odpowiedź na pytania: Jakie usprawnienia są konieczne do wdrożenia, żeby baza była użyteczna dla gmin i regionów? Co można zrobić z danymi z CEEB? W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, samorządów i organizacji z całego kraju.
 • 24 maja odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony środowiska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRP), w którym uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM). Spotkanie było okazją do ciekawej wymiany poglądów i wypracowania wspólnego kierunku działań. Reprezentanci województw z całej Polski mieli możliwość przedyskutowania kluczowych kwestii związanych z ochroną środowiska oraz wyznaczenia nowych celów i strategii na przyszłość.
 • 29 maja Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował podsumowanie danych od wszystkich gmin i powiatów w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (POP) w 2023 roku. Podsumowanie realizacji zadań wynikających z Programu zawiera szereg informacji dotyczących m.in.: likwidacji pozaklasowych urządzeń grzewczych, termomodernizacji budynków, inwestycji w OZE. Istotnym elementem podsumowania są także informacje o poniesionych wydatkach i uzyskanych efektach ekologicznych. Działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji podejmowane przez gminy i powiaty pozwoliły w 2023 roku na redukcję emisji pyłu PM10 o 554 Mg, PM2,5 o 542 Mg. Emisja benzo(a)pirenu w ciągu ostatniego roku zmniejszyła się o 169 kg. Mieszkańcy Małopolski  chętnie korzystają z pomocy finansowej z programu Czyste Powietrze na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Według danych WFOŚiGW w 2023 roku w Małopolsce złożono 23 027 wniosków. W 2023 roku na terenie województwa przeprowadzono 4 112 termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz zrealizowano 11 942 inwestycje w odnawialne źródła energii. Przeprowadzono ponad 35,3 tys. kontroli, podczas których wykryto 448 przypadków nieprzestrzegania przepisów uchwały oraz 713 przypadków spalania odpadów. Nałożono 458 mandatów oraz skierowano 47 spraw do sądu.
 • Przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w kolejnych webinariach z cyklu „Spotkanie z ekspertem KAPE”.
  • 8.05 – „Zielony ład – nowe wyzwania dla sektora nieruchomości”
  • 22.05 – „Raportowanie ESG – na czym polega, jak będą wyglądały polskie przepisy i jak się przygotować?” 

C2. Centrum Kompetencji

Aplikacja „Ekointerwencja”

W maju przyjęto 269 zgłoszeń poprzez aplikację dostępną także na stronie internetowej

Wyszczególniono:

 • 180 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 49 zgłoszeń dzikich wysypisk,
 • 24 zgłoszenia wylewania ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 16 zgłoszeń zakwalifikowanych jako „inne” zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 28 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 45 zapytań telefonicznych.