Podsumowanie LIFE Małopolska – marzec 2021

Najważniejsze wydarzenia

 • W dniu 22 marca br. odbyła się konferencja dla wszystkich gmin organizowana wspólnie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Była to okazja do zapoznania się z aktualnym stanem prac nad systemem CEEB.
 • W dniach 15-17 marca odbyły się wizyty monitorująco – doradcze sześciu gmin, tj. Limanowa, Oświęcim, Iwkowa, Wielka Wieś, Stryszów oraz Kościelisko.
 • W dniu 29 marca odbyło się spotkanie on-line z gminami uczestniczącymi w projekcie LIFE, dotyczące kwestii finansowych, tj. dodatkowego dofinansowania projektu ze środków NFOŚiGW.
 • W marcu przygotowane zostały wytyczne do wprowadzania lokalnych tzw. uchwał antysmogowych dla gmin, które chcą wprowadzić bardziej rygorystyczne ograniczenia względem spalania paliw stałych niż te, które wynikają z uchwały antysmogowej dla Małopolski.
 • Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza w marcu przygotowane zostały wytyczne do procedur kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.
 • Z powodu pandemii COVID-19 realizacja działań ekodoradców w ramach projektu LIFE została ograniczona. Wykonywanie zadań w pełnym wymiarze było utrudnione, z powodu pracy zdalnej oraz ograniczeń w przyjmowania interesantów i organizacji wydarzeń
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 25 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 7 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W marcu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 1 949 osób przyjętych w biurze
 • 4 393 telefonicznie
 • 461 pisemnie lub mailowo
 • 219 w trakcie wizyt

Przeprowadzono 521 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 17 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W marcu 2021 roku:

 • zebrano 389 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 213 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 371 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 20 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 20 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 355 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W marcu przyjęto 1 502 zgłoszenia. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 1018 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
 • 299 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 54 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 1 hałasu,
 • 1 odorów,
 • 6 innych zgłoszeń.

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 300 zgłoszeń telefonicznych.

Szkolenie online – Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w marcu zorganizowała pięć wydarzeń, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 03.03. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Nowe etykiety energetyczne
 • 10.03. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Wykorzystanie narzędzia THERMOS do planowania energetycznego w gminie
 • 17.03. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Pasywne i energooszczędne budynki użyteczności publicznej – zalety i możliwe trudności
 • 24.03. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Stop Smog
 • 31.03. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Mieszkania komunalne za przekazanie gruntów pod budowę – efekty ustawy „lokal za grunt.
Prezentacja

Konferencja nt. CEEB

W dniu 22 marca br. odbyło się spotkanie organizowane wspólnie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Podczas konferencji zaprezentowano oraz omówiono m.in. cel powstania CEEB, stan zaawansowania prac nad niezawodnością systemu, końcowy projekt przyszłej centralnej ewidencji, zadania stojące przed Urzędem oraz jego rolę we wprowadzaniu danych oraz obowiązujące terminy składania deklaracji.

Konferencja on-line

Spotkanie z gminami

W dniu 29 marca odbyło się krótkie spotkanie z gminami uczestniczącymi w projekcie LIFE, podczas którego poruszono m.in. kwestie finansowe tj. dodatkowego dofinansowania projektu ze środków NFOŚiGW oraz omówiono najczęściej pojawiające się pytania.

Wytyczne do lokalnych uchwał antysmogowych

W marcu przygotowane zostały wytyczne do wprowadzania lokalnych tzw. uchwał antysmogowych dla gmin, które chcą wprowadzić bardziej rygorystyczne ograniczenia względem spalania paliw stałych niż te, które wynikają z uchwały antysmogowej dla Małopolski. Wraz z wytycznymi przygotowany został projekt uchwały antysmogowej, nad przyjęciem której pracować będzie Zarząd Województwa Małopolskiego. Dokument przygotowany został po przeprowadzonych w lutym konsultacjach z zainteresowanymi gminami.

Wytyczne do procedury kontroli palenisk

Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza w marcu przygotowane zostały wytyczne do procedur kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. Wytyczne skierowane do gmin województwa małopolskiego będą stanowiły podstawę procedur, jakie wszystkie gminy zobowiązane są przyjąć do 30 września 2021 r. Dokument zawiera zbiór najważniejszych podstaw kontroli, a także zapis dobrych praktyk i konkretnych wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji działań kontrolnych.

D1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopol-skiego (MPOP)

31 marca do Ministra Klimatu i Środowiska zgodnie z terminem ustawowym wysłane zostało zbiorcze sprawozdanie z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za 2020 r.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 15 832 ulotek i broszur oraz 1 980 plakatów,
 • rozdystrybuowali 23 218 ulotek i broszur oraz 2 068 plakatów,
 • przygotowali 16 i rozdystrybuowali 279 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 2 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 148 osób,
 • 33 spotkania w szkole, w których uczestniczyło 797 osób,
 • 10 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 262 osoby,
 • 32 spotkania z lokalnymi liderami, łącznie z 60 osobami.
 • 1 inne wydarzenie o tematyce ochrony powietrza.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 26 artykułów w prasie,
 • 169 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 17 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 5 audycji radiowych lub TV.

F1. Zarządzanie projektem

W dniach 15-17 marca odbyły się wizyto monitorująco – doradcze szczęściu gmin, tj. Limanowa, Oświęcim, Iwkowa, Wielka Wieś, Stryszów oraz Kościelisko. Podczas spotkania poruszono kwestie realizacji programu LIFE oraz omówiono problemy gmin.

Wizyty monitorująco- doradcze

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).