Podsumowanie LIFE Małopolska – październik 2020

Najważniejsze wydarzenia

 • Uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zaczął obowiązywać od 27 października br. Kompleksowy projekt działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym regionie pozwoli osiągnąć m.in. znaczącą redukcję emisji pyłów zawieszonych w atmosferze do roku 2023 oraz benzo(a)pirenu do roku 2026.
 • Realizowany przez Województwo Małopolskie projekt zintegrowany LIFE EkoMałopolska „Wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • W ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia część gmin województwa małopolskiego organizowała w październiku wydarzenia, które promowały ekologiczny stylu życia.
 • Działania ekodoradców w ramach projektu LIFE zostały ograniczone. Powodem tego jest epidemia COVID-19.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 25 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 5 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W październiku Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 1 436 osób przyjęte w biurze
 • 3 168 telefonicznie
 • 563 pisemnie lub mailowo
 • 198 w trakcie wizyt

Przeprowadzono 119 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 5 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W październiku 2020 roku:

 • zebrano 147 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 218 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 103 umowy z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 185 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 1 099 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.po-wietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 348 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W październiku przyjęto 699 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 594 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 90 nielegalnego wywożenia odpadów
 • 15 innych zgłoszeń.

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 300 zgłoszeń telefonicznych.

Szkolenia online – Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w październiku zorganizowała trzy wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 14.10. – Spotkanie z ekspertem KAPE – białe certyfikaty.
 • 21.10. – Spotkanie z ekspertem KAPE – OZE w budynkach i PV.
 • 28.10. – Spotkanie z ekspertem KAPE – monitoring zużycia energii.

D.1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (MPOP) 

W dniu 27 października wszedł w życie uchwalony w dniu 28 września 2020 r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Do najważniejszych zadań określonych w Programie ochrony powietrza należą przyspieszenie wymiany przestarzałych pieców, promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zapewnienie wyższego dofinansowania dla nich oraz usprawnienie systemu kontroli.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 52 213 ulotek i broszur oraz 7 plakatów,
 • rozdystrybuowali 22 820 ulotek i broszur oraz 37 plakatów,
 • przygotowali 123 i rozdystrybuowali 2 189 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 3 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 271 osób,
 • 10 spotkań w szkole i przedszkolach, w których uczestniczyło 395 osób (w tym zajęcia online),
 • 10 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 128 osób,
 • 22 spotkania z lokalnymi liderami łącznie 80 osób,
 • 6 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 490 osób.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami.

Dofinansowanie dla projektu zintegrowanego LIFE EkoMałopolska „Wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”

Drugi, realizowany przez Województwo Małopolskie projekt zintegrowany LIFE EkoMałopolska „Wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity budżet projektu to 16,4 mln EURO, z czego 35% (tj. 24,6 mln zł) będzie stanowiło dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Realizacja Projektu LIFE EkoMałopolska obejmuje m.in.: wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, niskoemisyjną transformację rynku urządzeń grzewczych oraz tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał OZE. W ramach projektu zostanie przygotowane regionalne centrum kompetencji wspierające powiaty i gminy. Planowane są również pilotaże dot. m.in. klastrów energetycznych, a także spółdzielni energetycznych.

Konkurs “Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu – II edycja”

Województwo Małopolskie we współpracy z Politechniką Krakowską
i partnerami organizuje konkurs pn. “Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu – II edycja”. Organizacja konkursu jest elementem konferencji pt.: „Jakość Powietrza a Efektywność Energetyczna, JPEE 2020” organizowanej przez Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Celem konkursu jest promocja innowacyjności i efektywności energetycznej w działalności gospodarczej, gminach i nauce.

Green Week w Małopolsce

W październiku część gmin województwa małopolskiego organizowała wydarzenia w ramach obchodów Europejskiego Zielonego Tygodnia (Green Week). Temat przewodni tegorocznej edycji to natura i bioróżnorodność oraz ich wpływ na społeczeństwo i ekonomię.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 10 artykułów w prasie,
 • 84 artykuły i posty w Internecie i mediach społecznościach,
 • 9 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 25 audycji radiowych lub TV.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).