Podsumowanie LIFE Małopolska – październik 2021

Najważniejsze wydarzenia

 • W dniach 4-29 października odbywały się szkolenia dla pracowników gmin, policji oraz straży miejskich i gminnych z terenu województwa małopolskiego, z zakresu kontroli palenisk domowych. Razem przeszkolonych zostało 511 osób.
 • W dniach od 5 do 8 października przeprowadzono wizyty monitorujące w 8 gminach, biorących udział w projekcie LIFE, tj. Nowym Targu gminie oraz mieście, Poroninie, Łapszach Niżnych, Myślenicach, Sułkowicach, Wieprzu i Skawinie.
 • W dniu 4 października za pośrednictwem platformy Webex odbyło się szkolenie dla pracowników gmin z terenu województwa małopolskiego. Spotkanie było okazją do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i ułatwieniami w dostępie do programu Stop Smog, a także doświadczeniami gminy Skawina w realizacji programu.
 • 12 października w ramach European Week of Regions and Cities, w panelu Green transition: the LIFE programme supports public authorities, Pan Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska zaprezentował efekty działania projektu.
 • 15 października zakończyły się kampanie w lokalnych rozgłośniach radiowych. W ramach wydarzenia m.in. emitowano spoty radiowe o tematyce ochrony powietrza.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 36 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 11 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W październiku Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 4 638 osób przyjętych w biurze,
 • 5 328 telefonicznie,
 • 454 pisemnie lub mailowo,
 • 608 w trakcie wizyt,

Przeprowadzono 841 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 36 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W październiku 2021 roku:

 • zebrano 203 ankiety od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 236 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 100 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 300 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 4 412 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 376 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W październiku przyjęto 711 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 600 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 81 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 30 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 300 zgłoszeń telefonicznych.

Spotkania z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w październiku zorganizowała cztery wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 06.10. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Rozwój publicznego transportu zbiorowego napędzanego wodorem,
 • 13.10. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Jak oszczędzać energię na co dzień?
 • 20.10. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Badanie kamerą termowizyjną,
 • 27.10. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Efektywność energetyczna oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego i drogowego,

Szkolenie z zakresu kontroli palenisk domowych

Przez cały październik odbywały się szkolenia dla pracowników gmin, policji oraz straży miejskich i gminnych z terenu województwa małopolskiego, z zakresu kontroli palenisk domowych. W szkoleniach wzięło udział 511 uczestników.

Szkolenie z programu Stop Smog

W dniu 4 października za pośrednictwem platformy Webex odbyło się szkolenie dla pracowników gmin z terenu województwa małopolskiego. Spotkanie było okazją do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i ułatwieniami w dostępie do programu Stop Smog, a także doświadczeniami gminy Skawina w realizacji programu. W warsztatach on-line wzięło udział ponad 130 uczestników

E1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza

5 października zakończyły się kampanie w lokalnych rozgłośniach radiowych. W ramach wydarzenia m.in. emitowano spoty radiowe o tematyce ochrony powietrza.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 19 318 ulotek i broszur oraz 48 plakatów,
 • rozdystrybuowali 33 201 ulotek i broszur oraz 312 plakatów,
 • przygotowali 2 639 i rozdystrybuowali 2 664 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 5 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 296 osób,
 • 25 spotkań w szkole, w których uczestniczyło 860 osób,
 • 91 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 275 osób,
 • 35 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 140 osobami.
 • 10 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 997 osób.

Wykorzystnie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 36 artykułów w prasie,
 • 128 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 13 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 19 audycji radiowych lub TV.
Gazeta informacyjna

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

European Week of Regions and Cities

2 października w ramach European Week of Regions and Cities, w panelu Green transition: the LIFE programme supports public authorities, Pan Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska zaprezentował efekty działania projektu.

uropean Week of Regions and Cities – plakat

Współpraca z Airly

Nawiązano współpracę z Airly w sprawie wydawanego przez nich raportu „Oddychaj Polsko”.

Oddychaj Polsko – plakat

#AkademiaCzystegoPowietrza 2021

W ramach cyklu webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza, w październiku odbyły się 4 spotkania:

– 7 października: Gminy w programie „Czyste Powietrze” – wymiana dobrych praktyk,

– 14 października: Platforma współpracy dla partnerów programu „Czyste Powietrze” na przykładzie PGNiG oraz API-GWD,

– 21 października: Uwały antysmogowe i Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowe
obowiązki,

– 28 października: Wnioski o dofinansowanie i płatność w programie „Czyste Powietrze” – jak zaplanować i rozliczyć inwestycję?

F1. Zarządzanie projektem

W dniach od 5 do 8 października przeprowadzono wizyty monitorujące w 8 gminach, biorących udział w projekcie LIFE, tj. Nowym Targu gminie oraz mieście, Poroninie, Łapszach Niżnych, Myślenicach, Sułkowicach, Wieprzu i Skawinie

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).