Podsumowanie LIFE Małopolska – sierpień 2021

stadion2

Najważniejsze wydarzenia

 • W dniu 4 sierpnia odbyło się stacjonarne spotkanie z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia lokalnej uchwały antysmogowej na terenie gminy Czarny Dunajec.
 • 13 sierpnia odbyło się spotkanie z MKiŚ oraz NFOŚiGW ws. wypracowania pilotażu dla wzmocnienia realizacji programu Czyste Powietrze w Małopolsce.
 • W dniu 19 sierpnia odbyło się spotkanie on-line z ekodoradcami w sprawie planu realizacji działań i przebiegu czwartej fazy Projektu LIFE.
 • 31 sierpnia odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Podczas spotkania omówiono sposoby weryfikacji stopnia realizacji zadań gmin wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na lata 2017-2019 oraz nowego POP 2020. Omówiono konieczność stopniowego odchodzenia od małopolskiej bazy inwentaryzacji w celu skupienia się na promocji i uzupełnianiu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przeanalizowano problematykę przebiegu kontroli WIOŚ w gminach i ustalono najskuteczniejsze metody weryfikacji rzeczywistej realizacji zadań wynikających z POP 2017 i 2020.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 13 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 10 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W sierpniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 4 202 osoby przyjęte w biurze,
 • 4 837 telefonicznie,
 • 456 pisemnie lub mailowo,
 • 827 w trakcie wizyt,

Przeprowadzono 158 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 10 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W sierpniu 2021 roku:

 • zebrano 267 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 370 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 373 umowy z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 324 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 2 103 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 373 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W sierpniu przyjęto 305 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 201 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 78 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 26 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 200 zgłoszeń telefonicznych.

Konsultacje społeczne lokalnych uchwał antysmogowych

W dniu 4 sierpnia odbyło się stacjonarne spotkanie z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia lokalnej uchwały antysmogowej na terenie gminy Czarny Dunajec . Podczas spotkania mieszkańcy mogli zapytać o wszystkie nurtujące ich kwestie związane z wprowadzeniem na terenie gminy lokalnej uchwały antysmogowej, na które Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM udzielał odpowiedzi..

Spotkanie z ekodoradcami

W dniu 19 sierpnia odbyło się spotkanie on-line z ekodoradcami w sprawie czwartej fazy Projektu LIFE. Na spotkaniu poruszono temat planu realizacji działań i przebiegu czwartej fazy Projektu oraz udzielono odpowiedzi na pytania skierowane przez ekodoradców w przedmiotowym zakresie.

D1. Monitoring efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (MPOP)

31 sierpnia odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Podczas spotkania omówiono sposoby weryfikacji stopnia realizacji zadań gmin wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na lata 2017-2019 oraz nowego POP 2020. Omówiono konieczność stopniowego odchodzenia od małopolskiej bazy inwentaryzacji w celu skupienia się na promocji i uzupełnianiu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przeanalizowano problematykę przebiegu kontroli WIOŚ w gminach i ustalono najskuteczniejsze metody weryfikacji rzeczywistej realizacji zadań wynikających z POP 2017 i 2020.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 10 681 ulotek i broszur oraz 9 plakatów,
 • rozdystrybuowali 11 222 ulotek i broszur oraz 179 plakatów,
 • przygotowali 3 199 i rozdystrybuowali 1 839 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 2 spotkania w szkole, w których uczestniczyło 30 osób,
 • 25 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 236 osób,
 • 32 spotkania z lokalnymi liderami, łącznie z 266 osobami.
 • 19 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 5 867 osób.

Wykorzystnie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 10 artykułów w prasie,
 • 86 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 9 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 38 audycji radiowych lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

13 sierpnia odbyło się spotkanie ws. wypracowania pilotażu dla wzmocnienia realizacji programu Czyste Powietrze w Małopolsce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Departamentu Środowiska UMWM.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).