Podsumowanie LIFE Małopolska – sierpień 2022

Najważniejsze wydarzenia

 • 17 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie w sprawie koncepcji nowego projektu LIFE – Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.
 • 24 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami województwa wielkopolskiego, które miało na celu wymianę doświadczeń z zakresu realizacji projektów LIFE. Głównym celem projektu „Life After Coal” realizowanego przez województwo wielkopolskie jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów Strategii na rzecz neutralności klimatycznej poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia.
 • 29 sierpnia podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęto uchwałę dotyczącą realizacji projektu związanego z utworzeniem sieci czujników do pomiaru jakości powietrza. Udział w projekcie zadeklarowało 116 gmin. Każda szkoła zgłoszona przez gminę zostanie wyposażona w urządzenie pomiarowe tj. miernik jakości powietrza, a także w ekran LED, na którym wyświetlane będą wyniki pomiarów.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 12 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 19 tys. porad mieszkańcom Małopolski

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W sierpniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 9 909 osób przyjętych w biurze
 • 7 430 telefonicznie
 • 539 pisemnie lub mailowo
 • 1 236 w trakcie wizyt w terenie

Przeprowadzono 123 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 10 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W sierpniu 2022 roku:

 • zebrano 337 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 21 370 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 437 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W sieprpniu przyjęto 419 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 133 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
 • 194 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 71 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 21 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 250 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 400 zapytań telefonicznych.

Spotkanie dotyczące nowego Projektu LIFE!

17 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie w sprawie koncepcji nowego projektu LIFE – Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.

Spotkanie z przedstawicielami województwa wielkopolskiego!

24 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami województwa wielkopolskiego, które miało na celu wymianę doświadczeń z zakresu realizacji projektów LIFE. Głównym celem projektu „Life After Coal” realizowanego przez województwo wielkopolskie jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów Strategii na rzecz neutralności klimatycznej poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia.

Sieć czujników w małopolskich szkołach!

29 sierpnia podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęto uchwałę dotyczącą realizacji projektu związanego z utworzeniem sieci czujników do pomiaru jakości powietrza. Udział w projekcie zadeklarowało 116 gmin. Każda szkoła zgłoszona przez gminę zostanie wyposażona w urządzenie pomiarowe tj. miernik jakości powietrza, a także w ekran LED, na którym wyświetlane będą wyniki pomiarów.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 11 986 ulotek i broszur oraz 103 plakaty,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 698 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 7 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 135 osób,
 • 21 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 95 osobami.
 • 8 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 4 441 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 13 artykułów w prasie,
 • 75 artykuły i posty w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 34 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 2 audycji radiowych lub TV.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).