Podsumowanie LIFE Małopolska – sierpień 2020

DSC 9587-min

Najważniejsze wydarzenia

 • W sierpniu rozpatrzono wszystkie uwagi, które wpłynęły w ramach konsultacji do Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt programu został przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
 • Od sierpnia prowadzony jest pilotaż aplikacji dla zanieczyszczeń przemysłowych. Przeprowadzany jest on w gminie Skawina.
 • W dniach od 16 do 23 sierpnia odbyła się kolejna, 3 edycja Kraków Green Film Festival. To międzynarodowy festiwal filmów o tematyce ekologicznej.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie prawie 7 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili prawie 8 tys. porad mieszkańcom Małopolski.
 • Z powodu pandemii COVID-19 realizacja działań ekodoradców w ramach projektu LIFE została ograniczona. Wykonywanie zadań w pełnym wymiarze było utrudnione, z powodu pracy zdalnej oraz ograniczeń w przyjmowania interesantów i organizacji wydarzeń.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W sierpniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 2 355 osób przyjęte w biurze,
 • 4 136 telefonicznie,
 • 352 pisemnie lub mailowo,
 • 338 w trakcie wizyt.

Przeprowadzono 82 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 7 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W sierpniu 2020 roku:

 • zebrano 132 ankiety od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 198 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 151 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 154 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 836 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.po-wietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 345 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Aplikacja „Ekointerwencja”

W sierpniu przyjęto 180 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 119 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 62 nielegalnego wywożenia odpadów
 • 16 innych zgłoszeń.

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 180 zgłoszeń telefonicznych.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 2 274 ulotki i broszurt oraz 11 plakatów,
 • rozdystrybuowali 6 515 ulotek i broszur oraz 5 plakatów,
 • przygotowali 725 i rozdystrybuowali 266 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 6 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 60 osób,
 • 2 spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyło 150 osób,
 • 11 spotkań z lokalnymi liderami (telekonferencje z radnymi, burmistrzami) łącznie z 75 osobami,
 • 12 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 577 osób.

Ekodoradcy część swojej aktywności przenieśli do Internetu. Za pośrednictwem portali społecznościowych organizowali rozmaite konkursy i warsztaty.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Rozpatrzenie uwag do Programu ochrony powietrza

W sierpniu rozpatrzono wszystkie uwagi, które wpłynęły w ramach konsultacji do Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt programu został także przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, celem Programu jest poprawa jakości powietrza w jak najkrótszym czasie. Na kolejnej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego odbędzie się pierwsze czytanie projektu Programu ochrony powietrza.

Pilotaż aplikacji dla zanieczyszczeń przemysłowych

Od sierpnia prowadzi się pilotaż aplikacji dla zanieczyszczeń przemysłowych. Przeprowadzany jest on w gminie Skawina, po wcześniejszym rozpoznaniu zainteresowania i potencjału innych gmin aglomeracji krakowskiej. Celem pilotażu jest sprawdzenie funkcjonalności i użyteczności platformy internetowej służącej monitorowaniu zanieczyszczeń przemysłowych. Doświadczenia i rekomendacje zgromadzone podczas pilotażu zostaną wykorzystane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy tworzeniu docelowego rozwiązania obejmującego wszystkie gminy i przedsiębiorstwa działające na terenie województwa małopolskiego.

Kraków Green Film Festival

W dniach od 16 do 23 sierpnia br. odbył się Kraków Green Film Festival Wydarzenie to jest jedynym w Polsce i największym w Europie projektem łączą-cym ekologię, sztukę, edukację, sport oraz kuchnię. Projekcje filmów o tematyce ekologicznej – w tym obrazów nominowanych do Oscara, dyskusje z udziałem twórców, ekspertów, artystów, sportowców i celebrytów, warsztaty i wystawy, a także możliwość skosztowania zdrowej kuchni wegetariańskiej to atrakcje, które czekały na gości Kraków Green Film Festival. Nie zabrakło także stanowiska projektu LIFE.

E.4. Promocja realizacji projektu

W sierpniu ekodoradcy przygotowali:

 • 11 artykułów w prasie,
 • 112 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 6 razy wykorzystali inne media (np. gazetki ścienne i tablice informacyjne),

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 2 audycje radiowe lub TV.

Załączniki