Podsumowanie LIFE Małopolska – styczeń 2021

Najważniejsze wydarzenia

 • Rozpoczęła się realizacja projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. Projekt przeprowadzany jest od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r. wspólnie z 26 partnerami.
 • Kontynuacja kampanii radiowych prowadzonych w radiu RMF FM, RMF MAXXX – Kraków oraz Nowy Sącz, w których poruszano tematykę ekologii.
 • Z powodu pandemii COVID-19 realizacja działań ekodoradców w ramach projektu LIFE została ograniczona. Wykonywanie zadań w pełnym wymiarze było utrudnione, z powodu pracy zdalnej oraz ograniczeń w przyjmowania interesantów i organizacji wydarzeń.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 42 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 8 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W styczniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 2 113 osób przyjętych w biurze
 • 4 495 telefonicznie
 • 1 181 pisemnie lub mailowo
 • 316 w trakcie wizyt

Przeprowadzono 490 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 11 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W styczniu 2021 roku:

 • zebrano 255 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 154 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 160 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 140 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 9222 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.po-wietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 354 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W styczniu przyjęto 1 610 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 1 142 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
 • 168 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 31 ścieków i zrzutów nieczystości.

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 300 zgłoszeń telefonicznych.

Szkolenie online – Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w styczniu zorganizowała trzy wydarzenia, w któ-rych wzięli udział ekodoradcy:

 • 13.01. – Spotkanie z ekspertem KAPE – efektywność energetyczna w MŚP
 • 20.01. – Spotkanie z ekspertem KAPE – mała retencja
 • 27.01. – Spotkanie z ekspertem KAPE – uwarunkowania rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce.
Efektywność energetyczna w MŚP

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 31 842 ulotek i broszur oraz 331 plakatów,
 • rozdystrybuowali 27 859 ulotek i broszur oraz 683 plakaty,
 • przygotowali 14 162 i rozdystrybuowali 13 793 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 3 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 67 osób,
 • 4 spotkania w szkole, w którym uczestniczyło 10 osób,
 • 7 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 376 osób,
 • 26 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 93 osobami.
 • 4 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 19 900 osób.

E. 3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami.

 • 1 stycznia 2021 r. rozpoczęła się realizacja projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. Projekt potrwa do 31 grudnia 2030 r. i będzie realizowany we współpracy z 26 partnerami, w tym Ministerstwem Rozwoju, Województwem Śląskim i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz 18 małopolskimi powiatami. Jednym z najważniejszych celów projektu jest przygotowanie scenariuszy redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Małopolski do 2030 i 2050 roku.
 • W dniu 25 stycznia odbyło się pierwsze techniczne spotkanie z partnerami projektu LIFE EKOMALOPOLSKA. Poruszone zostały kwestie finansowe oraz merytoryczne. Omówiono także zagadnienia oraz pytania zgłaszane przez partnerów.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 14 artykułów w prasie,
 • 200 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 15 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 16 audycji radiowych lub TV.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).