Podsumowanie LIFE Małopolska – styczeń 2020

GJ150120 007

Najważniejsze wydarzenia

 • Od stycznia 2020 r. do programu dołączyło siedem nowych gmin: Gromnik, Kościelisko, Krzeszowice, Myślenice, Stryszów, Sułkowice i Wielka Wieś. Łącznie projekt zintegrowany LIFE będzie zrzeszał 69 partnerów, w tym 62 małopolskie gminy.
 • Rozpoczęły się wstępne konsultacje założeń nowego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. W dniach 10-20 stycznia br. zorganizowano siedem otwartych spotkań terenowych.
 • Zorganizowane w styczniu spotkania i wydarzenia związane z tematyką poprawy jakości powietrza zgromadziły ponad 2 tys. mieszkańców Małopolski. Największe z nich miały miejsce w gminach: Bochnia, Bolesław i Nowy Targ (miasto). Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 20 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili prawie 9 tys. porad mieszkańcom Małopolski.
 • Przedstawiciele UMWM uczestniczyli z głosem doradczym w spotkaniach dotyczących m.in. bazy ZONE, zagadnień związanych z postępowaniem kompensacyjnym dla instalacji oraz nowelizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom
W styczniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 4 626 osoby przyjęte w biurze,
 • 728 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • 3 112 telefonicznie,
 • 340 pisemnie lub mailowo.

Przeprowadzili 494 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 31 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie
Ekodoradcy zaangażowani byli również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. W styczniu:

 • zebrano 388 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 202 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 96 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 26 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 3 444 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Konferencja pt. “Nowelizacja ustawy o OZE szansą dla biogazowni?”
W dniu 28 stycznia br. odbyła się konferencja pt. “Nowelizacja ustawy o OZE szansą dla biogazowni?”. W spotkaniu wzięło udział 80 osób: ekodoradcy, przedstawiciele gmin oraz starostw, rolników, związków zawodowych, a także naukowcy i przedsiębiorcy. Spotkanie organizowane przez Województwo Małopolskie wspólnie z South Poland Cleantech Cluster było okazją do poznania mechanizmów tworzenia biogazowni. Przedstawiono wizje perspektywy rozwoju rynku biometanowego w Polsce, w kontekście doświadczeń europejskich. Uczestnicy dowiedzieli się również dlaczego warto inwestować w odnawialne źródła energii (OZE) oraz jak pozyskiwać biomasę.


Studia podyplomowe z zakresu energetyki i ochrony powietrza.
10 stycznia br. na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych z zakresu energetyki
i ochrony powietrza.
Była to druga edycja, cieszących się dużym zainteresowaniem zajęć, podczas których kształcili się ekodoradcy i pracownicy gmin. W trakcie dwusemestralnych studiów (2018/2019) kształciło się 49 osób, w tym 13 ekodoradców. Brało w nich udział także 27 osób z innych gmin Małopolski. Zajęcia realizowane były głównie przez Wydział Energetyki i Paliw oraz m.in. Politechnikę Krakowską, firmę Polinvest, Fundację na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydział Humanistyczny AGH.


Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych
Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekopro-jektu, dostępna na stronie internetowej www.po-wietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 296 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Formularz ekointerwencji
W styczniu za pomocą formularza ekointerwencji, dostępnego na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja, wpłynęło 324 zgłoszenia, z czego 223 dotyczyło spalania odpadów, 3 sprzedaże węgla złej jakości,25 naruszeń przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców, 62 eksploatacje urządzeń lub spalanie paliw niezgodnych z wymaganiami tzw. uchwały antysmogowej oraz 11 innych naruszeń.

W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM udzielono odpowiedzi na ponad 150 zgłoszeń telefonicznych.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W styczniu:

 • przeprowadzili 83 kontrole powykonawcze.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza
Ekodoradcy w gminach przygotowali 369 ulotek i broszur oraz 2 plakaty,rozdystrybuowali 16 802 ulotek i broszur oraz 73 plakaty.
Dodatkowo przygotowali 413 i rozdystrybuowali 3259 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (książeczki i kolorowanki dla dzieci, długopisy, zeszyty, odblaski).


Spotkania i wydarzenia
Ekodoradcy zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 2 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 70 osób,
 • 13 spotkań w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 683 osoby,
 • 13 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 1153 osoby,
 • 24 spotkania z lokalnymi liderami (Straży Miejskiej, Straży Gminnej, policją, sołtysami, MOPS, GOPS) łączniez 283 osobami,
 • 4 inne wydarzenia o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 381 osób (głównie w ramach gminnych wydarzeń).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Spotkanie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
W dniu 8 stycznia odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami związków zawodowych branży rolniczej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrekcja Departamentu Środowiska UMWM i rolnicy. Spotkanie dotyczyło zapisów uchwał antysmogowych oraz możliwości wsparcia finansowego dla rolników, m.in. Agroenergia.

Spotkania konsultacyjne do założeń projektu Programu ochrony powietrza
W ramach konsultacji założeń do projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, zorganizowano w dniach 10-20 stycznia br. siedem otwartych spotkań terenowych. Odbyły się one w następujących lokalizacjach: w Nowym Targu (10.01.), Tarnowie (14.01.), Chrzanowie (16.01.), Nowym Sączu (17.01.), Luborzycy (20.01.) i dwukrotnie w Krakowie (13.01., 15.01.). Łącznie w spotkaniach wzięło udział ponad 400 osób. Byli wśród nich przedstawiciele: usług transportowych, środowisk naukowych, samorządów lokalnych, rolników, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Do dnia zakończenia konsultacji społecznych, tj. 24 stycznia br. drogą elektroniczną wpłynęło ponad 400 opinii odnoszących się do założeń nowego Programu.


Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
10 stycznia odbyło się spotkanie ze studentami i wykładowcami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dotyczące działań Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza związanych z projektem LIFE.


„From idea to solution”
W dniu 10 stycznia br. odbyło się spotkanie z młodzieżą z Rumunii i Bułgarii w ramach projektu międzynarodowej wymiany młodzieży „From idea to solution”. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się ze stanem jakości powietrza w województwie małopolskim. Młodzież dowiedziała się także, jakie działania są realizowane w ramach projektu LIFE.


Walka ze smogiem na terenie podkrakowskiego obwarzanka.
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska spotkał się 16 stycznia br. z przedstawicielami samorządu województwa małopolskiego, samorządów lokalnych, Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem spotkania było omówienie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Uczestnicy poruszyli temat walki ze smogiem na terenie tzw. podkrakowskiego obwarzanka oraz nowelizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Inicjatywa START Platformy Coal Regions in Transition (CRinT)
Województwo Małopolskie znalazło się wśród 7 regionów w Europie wybranych do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych. Wsparcie w ramach inicjatywy START Platformy Coal Regions in Transition (CRinT) pozwoli na wypracowanie strategii niskoemisyjnej i pilotażowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, restrukturyzacji regionów górniczych oraz zagospodarowania terenów nieczynnych kopalń w zachodniej Małopolsce. W dniach 21-22 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami SEKRETARIAT-u Platformy CRinT. Celem spotkania była ocena społeczno-gospodarcza obszarów węglowych zachodniej Małopolski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego oraz gmin (z tych powiatów), Akademii Górniczo-Hutniczej, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Tauron Polska Energia S.A. oraz organizacji pozarządowych.


„Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji” ZONE
23 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju m.in. w zakresie wprowadzanych regulacji prawnych ustanawiających ogólnopolską bazę danych, w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji” ZONE. Baza ZONE będzie gromadziła informacje o źródłach spalania paliw o mocy cieplnej do 1 MW. Urząd Marszałkowski aktywnie uczestniczy w prowadzonych pracach legislacyjnych oraz wspiera swoim doświadczeniem wynikającym z prowadzenia swojej pierwsze w Polsce baza inwentaryzacji.


Konsultacje założeń Programu ochrony powietrza
W dniu 23 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego w celu konsultacji nowych założeń do Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego. Ponadto omówiono koncepcję kolejnej edycji kampanii społecznej.


„W kierunku zielonej gospodarki”
W dniu 27 stycznia w Katowicach odbyła się konferencja pt. „W kierunku zielonej gospodarki” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Podczas wydarzenia debatowano m.in. na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.


Spotkanie ze Skawińskim Alarmem Smogowym
W dniu 29 stycznia br. miało miejsce spotkanie ze Skawińskim Alarmem Smogowym, w sprawie propozycji zmian do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele SAS, urzędu gminy w Skawinie oraz dyrekcja Departamentu Środowiska. Omówiono problematykę zanieczyszczenia powietrza z przemysłu w gminach oraz zagadnień związanych z postepowaniem kompensacyjnym dla instalacji.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ekodoradcy przygotowali 14 artykułów w prasie, 169 artykuły oraz posty w Internecie i mediach społecznościach.
Ponadto 34 razy wykorzystali inne media (np. gazetki ścienne i tablice informacyjne).
Wzięli także udział w 3 audycjach radiowych lub TV związanych z projektem.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).