Podsumowanie LIFE Małopolska – wrzesień 2022

Najważniejsze wydarzenia

 • 2 września odbyło się spotkanie online „Networking with LIFE IPs on Air Quality”, z przedstawicielami projektów LIFE z Włoch, Węgier i Słowacji. Spotkanie miało na celu dzielenie się zdobytymi doświadczeniami w trakcie realizacji projektów. Poruszono także kwestię wdrażania Dyrektyw UE dot. jakości powietrza.
 • 20 września odbyło się szkolenie dla przedstawicieli gmin województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”. Elektromobilność, finansowanie działań z zakresu efektywności energetycznej i energia elektryczna z OZE, to główne zagadnienia o których dyskutowały samorządy. W wydarzeniu wzięło udział 140 uczestników.
 • W dniach 16 – 22 września w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności w gminach województwa małopolskiego odbywał się szereg imprez tematycznych. Promocja ekologicznych form mobilności, takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny, czyli łączenie różnych gałęzi transportu to główny cel wydarzenia. Tegoroczna edycja akcji odbywała się pod hasłem „Lepsze połączenia”.
 • W dniu 17 września br. rozpoczęła się kampania edukacyjno- informacyjna Województwa Małopolskiego na antenie Radia RMF MAXXX Nowy Sącz i Kraków. Jej celem było zwrócenie uwagi mieszkańców na problem zanieczyszczenia powietrza w regionie oraz możliwości pozyskania dofinansowań na wymianę źródła ogrzewania i przeprowadzenie termomodernizacji.
 • Promocja realizacji projektu LIFE podczas licznych imprez plenerowych, m.in. akcji krwiodawstwa, która miała miejsce w dniu 19 września, Małopolska Tour 2022 Oświęcim w dniu 11 września oraz Biegu po Dolinie Będkowskiej w dniu 18 września.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 16 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 23 tys. porad mieszkańcom Małopolski

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

We wrześniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 11 490 osób przyjętych w biurze
 • 10 230 telefonicznie
 • 936 pisemnie lub mailowo
 • 1 292 w trakcie wizyt w terenie

Przeprowadzono 172 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 8 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. We wrześniu 2022 roku:

 • zebrano 653 wnioski od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 23 200 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

We wrześniu przyjęto 425 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 204 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
 • 175 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 38 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 9 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 300 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 470 zapytań telefonicznych.

Networking with LIFE IPs on Air Quality

2 września odbyło się spotkanie online „Networking with LIFE IPs on Air Quality” z przedstawicielami projektów LIFE z Włoch, Węgier i Słowacji. Spotkanie miało na celu dzielenie się zdobytymi doświadczeniami w trakcie realizacji projektów. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję na temat wdrażania i wprowadzenia ewentualnych zmian w Dyrektywach UE dot. jakości powietrza.

Uczestnicy spotkania Networking with LIFE IPs on Air Quality

Nowa energia w gminach i powiatach!

20 września odbyło się szkolenie dla przedstawicieli gmin Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze. Elektromobilność, finansowanie działań z zakresu efektywności energetycznej i energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, to główne zagadnienia o których dyskutowały samorządy. W wydarzeniu wzięło udział 140 uczestników. Wydarzenie to wpisywało się w harmonogram Europejskiego Tygodnia Mobilności.

E1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza

W dniu 17 września br. rozpoczęła się kampania edukacyjno- informacyjna Województwa Małopolskiego na antenie Radia RMF MAXXX Nowy Sącz i Kraków. Jej celem było zwrócenie uwagi mieszkańców na problem zanieczyszczenia powietrza w regionie oraz możliwości pozyskania dofinansowań na wymianę źródła ogrzewania i przeprowadzenie termomodernizacji. Na antenie radia emitowano również rozmowę z ekspertem prof. Grzegorzem Czerskim z AGH, który informował o zaletach wynikających z wymiany pieca, termomodernizacji i doborze właściwego urządzenia grzewczego.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 8 709 ulotek i broszur oraz 439 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 7 830 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 13 konkursów dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 591 osób.
 • 34 spotkania w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 2 079 osób,
 • 51 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 1 014 osób,
 • 49 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 372 osobami.
 • 27 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 9 050 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 31 artykułów w prasie,
 • 110 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 18 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 20 audycji radiowych lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

W dniach 16 – 22 września w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności w gminach województwa małopolskiego odbywał się szereg imprez tematycznych Celem działań jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny, czyli łączenie różnych gałęzi transportu. Tegoroczna edycja akcji odbywała się pod hasłem „Lepsze połączenia”. Wybrano temat odzwierciedlający pragnienie mieszkańców, jakim jest ponowny kontakt z innymi ludźmi po wielu miesiącach izolacji, obostrzeń i ograniczeń. Lepsze połączenia oznaczają lepiej skomunikowanych mieszkańców i lepiej skomunikowane miejsca.

E.4. Promocja realizacji Projektu

Promocja realizacji projektu LIFE podczas licznych imprez plenerowych, m.in. akcji krwiodawstwa  która miała miejsce w dniu 19 września 2022 r, Małopolska Tour 2022 Oświęcim w dniu 11 września oraz Biegu po Dolinie Będkowskiej w dniu 18 września.

Załączniki