Podsumowanie realizacji projektu LIFE w Małopolsce – marzec 2019

marzec3

Najważniejsze wydarzenia

W marcu Małopolscy Ekodoradcy:

 • zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia edukacyjne, w których uczestniczyło blisko 6 tys. mieszkańców. Największe wydarzenia miały miejsce w gminie Koniusza, Miechów i Wadowice,
 • przygotowali ponad 60 tys. i rozdystrybuowali ponad 50 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych o tematyce ochrony powietrza oraz udzielili blisko 13 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

4 marca w Krakowskim Parku Technologicznym miało miejsce pierwsze spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania nowego Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

25 marca rozpoczęły się szkolenia dla pracowników gmin, straży miejskich i policji w zakresie prowadzenia kontroli palenisk domowych. Łącznie zostanie przeszkolonych ponad 420 osób.

26 marca uruchomiony został formularz zgłaszania spalania śmieci, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewniają bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski. W marcu udzieli porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:

 • 7 170 osób przyjętych w biurze,
 • 1 073 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • 4 338 telefonicznie,
 • 250 pisemnie lub mailowo.

Kontrole spalania odpadów i badania kamerą termowizyjną

Małopolscy Ekodoradcy zaangażowani są w kontrole spalania odpadów i badania kamerą termowizyjną. W marcu przeprowadzili:

 • 215 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów; w 12 przypadkach stwierdzili naruszenia przepisów,
 • 80 badań kamerą termowizyjną (60 w budynkach prywatnych i 20 w publicznych), w gminach: Dobczyce, Kamionka Wielka, Koniusza, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Szczucin, Sucha Beskidzka, Podegrodzie, Limanowa, Wieliczka, Świątniki Górne i Spytkowice.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani są również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. W marcu:

 • zebrano 445 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 164 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 301 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 122 takie umowy.

Dodatkowo Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 4 949 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego – pierwsze spotkanie warsztatowe

4 marca w Krakowskim Parku Technologicznym miało miejsce pierwsze spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania nowego Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

Program ma wyznaczać działania, których celem będzie osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Alarmów Smogowych, krakowskich uczelni, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Szkolenia z obsługi bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

W daniach od 4 do 7 marca odbyły się szkolenia z obsługi bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.

Szkolenia miały na celu usprawnienie sprawozdawczości oraz uzyskanie prawidłowych i reprezentacyjnych danych związanych z monitorowaniem stanu realizacji działań naprawczych wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

W spotkaniach wzięło udział 167 przedstawicieli Małopolskich gmin.

Cykl szkoleń z zakresu kontroli palenisk domowych

W dniu 25 marca rozpoczął się cykl szkoleń z zakresu kontroli palenisk domowych. Szkolenia skierowane zostały do merytorycznych jednostek samorządu terytorialnego, policji oraz straży miejskich i gminnych z terenu województwa małopolskiego.

Szkolenia mają pomóc gminom w realizacji działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji, poprzez wzmocnienie kompetencji wykonywania kontroli indywidualnych palenisk domowych.

Spotkania potrwają do 11 kwietnia.

Formularz ekointerwencji

26 marca uruchomiony został formularz zgłaszania spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości.

Formularz ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami, a jednostkami wyznaczonymi do sprawowania kontroli.

Do końca marca zgłoszonych zostało 66 interwencji.

Lista kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, została zaktualizowana o 10 urządzeń grzewczych i obecnie obejmuje łącznie 245 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Infolinia

W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM udzielono odpowiedzi na ponad 300 zgłoszeń telefonicznych.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W marcu:

 • przeprowadzili 414 kontroli przedwykonawczych oraz 16 kontroli powykonawczych,
 • rozpatrzyli 105 wniosków mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych zostało 191 umów o dotację oraz rozliczyli 5 takich umów.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowują i rozdystrybuują materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. W marcu:

 • przygotowali 63 656 ulotek i broszur oraz 200 plakatów,
 • rozdystrybuowali 50 807 ulotek i broszur oraz 402 plakaty,
 • przygotowali 482 i rozdystrybuowali 967 innych materiałów edukacyjnych (książeczki i karty pracy dla dzieci, teczki, puzzle, przybory szkolne, apel Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Tomasza Urynowicza do mieszkańców, dotyczący zobowiązań do stosowania postanowień uchwały antysmogowej).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy w marcu zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 3 konkursy dla dzieci/młodzieży,
 • 40 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło udział 2 179 osób,
 • 40 spotkań z lokalnymi liderami (przedstawicielami WFOŚiGW, przedsiębiorstw ciepłowniczych, Radnymi Gminy, Wójtami, księżmi, sołtysami) z łącznie 293 osobami,
 • 13 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 751 osób (głównie w ramach: zajęć edukacyjnych dla dzieci, marszów ekologicznych, spektakli teatralnych, Targów EkoCiepło oraz akcji sadzenia drzew).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

W ramach wymiany doświadczeń z innymi projektami, przedstawiciele UMWM uczestniczyli w licznych spotkaniach i wydarzeniach:

Projekt ELENA

W dniu 6 marca w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące europejskiego projektu ELENA – instrumentu wsparcia realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób, w tym przedstawiciele gmin, innych województw oraz Lokalnych Grup Działania.

Projekt ZONE

12 marca w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, przedstawiciel UMWM uczestniczył w spotkaniu w sprawie zakresu danych do Projektu ZONE (Zintegrowanego systemu wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji).

W trakcie spotkania przeanalizowana została opcja włączenia kominiarzy do polityki antysmogowej, zwłaszcza w zakresie aktualizowania gminnych danych oraz przesyłania ich do ZONE.

Województwo Małopolskie włącza się do projektu głosem doradczym.

Wizyta studyjna przedstawicieli Słowenii

W dniach od 13 do 14 marca miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Słowenii. Celem spotkania było zapoznanie się z realizacją projektu LIFE w Małopolsce. Podczas wizyty delegaci zapoznali się z działaniami prowadzonymi przez Województwo Małopolskie, KAS, Województwo Śląskie, Miasto Kraków, Świątniki Górne, Skawinę, Wadowice.

Szczególną uwagę przykuły działania związane ze zwiększeniem świadomości społecznej w zakresie ochrony powietrza oraz uchwały antysmogowej dla Krakowa.

XIV konferencja naukowo–techniczna: „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym”

22 marca przedstawiciel UMWM uczestniczył w XIV konferencji naukowo–technicznej pt. „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym. Czyste powietrze – aktualne wyzwania”, zorganizowanej przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Podczas sesji Wracamy na Ziemię, zaprezentowana została Małopolska Lista Urządzeń Grzewczych.

ENEA–MA Plenary Meeting

W dniach 29–30 marca w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie ENEAMA Plenary Meeting. Województwo Małopolskie reprezentował Za–Dyrektora Departamentu Środowiska – Tomasz Pietrusiak.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ponadto w marcu Ekodoradcy:

 • przygotowali 18 artykułów w prasie oraz 148 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach, a dodatkowo 26 razy wykorzystali inne media (np. funpage Facebook, gazetki ścienne, tablice informacyjne),
 • wzięli udział w 3 informacjach medialnych związanych z projektem tj. audycjach radiowych lub TV.

Publikowane informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza, realizacji programu „Czyste Powietrze”, aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego oraz zakazu sprzedaży kopciuchów.

Załączniki