Podsumowanie realizacji projektu LIFE w Małopolsce – marzec 2019

marzec3

Najważniejsze wydarzenia

W marcu Małopolscy Ekodoradcy:

 • zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia edukacyjne, w których uczestniczyło blisko 6 tys. mieszkańców. Największe wydarzenia miały miejsce w gminie Koniusza, Miechów i Wadowice,
 • przygotowali ponad 60 tys. i rozdystrybuowali ponad 50 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych o tematyce ochrony powietrza oraz udzielili blisko 13 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

4 marca w Krakowskim Parku Technologicznym miało miejsce pierwsze spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania nowego Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

25 marca rozpoczęły się szkolenia dla pracowników gmin, straży miejskich i policji w zakresie prowadzenia kontroli palenisk domowych. Łącznie zostanie przeszkolonych ponad 420 osób.

26 marca uruchomiony został formularz zgłaszania spalania śmieci, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewniają bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski. W marcu udzieli porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:

 • 7 170 osób przyjętych w biurze,
 • 1 073 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • 4 338 telefonicznie,
 • 250 pisemnie lub mailowo.

Kontrole spalania odpadów i badania kamerą termowizyjną

Małopolscy Ekodoradcy zaangażowani są w kontrole spalania odpadów i badania kamerą termowizyjną. W marcu przeprowadzili:

 • 215 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów; w 12 przypadkach stwierdzili naruszenia przepisów,
 • 80 badań kamerą termowizyjną (60 w budynkach prywatnych i 20 w publicznych), w gminach: Dobczyce, Kamionka Wielka, Koniusza, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Szczucin, Sucha Beskidzka, Podegrodzie, Limanowa, Wieliczka, Świątniki Górne i Spytkowice.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani są również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. W marcu:

 • zebrano 445 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 164 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 301 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 122 takie umowy.

Dodatkowo Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 4 949 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego – pierwsze spotkanie warsztatowe

4 marca w Krakowskim Parku Technologicznym miało miejsce pierwsze spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania nowego Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

Program ma wyznaczać działania, których celem będzie osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Alarmów Smogowych, krakowskich uczelni, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Szkolenia z obsługi bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

W daniach od 4 do 7 marca odbyły się szkolenia z obsługi bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.

Szkolenia miały na celu usprawnienie sprawozdawczości oraz uzyskanie prawidłowych i reprezentacyjnych danych związanych z monitorowaniem stanu realizacji działań naprawczych wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

W spotkaniach wzięło udział 167 przedstawicieli Małopolskich gmin.

Cykl szkoleń z zakresu kontroli palenisk domowych

W dniu 25 marca rozpoczął się cykl szkoleń z zakresu kontroli palenisk domowych. Szkolenia skierowane zostały do merytorycznych jednostek samorządu terytorialnego, policji oraz straży miejskich i gminnych z terenu województwa małopolskiego.

Szkolenia mają pomóc gminom w realizacji działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji, poprzez wzmocnienie kompetencji wykonywania kontroli indywidualnych palenisk domowych.

Spotkania potrwają do 11 kwietnia.

Formularz ekointerwencji

26 marca uruchomiony został formularz zgłaszania spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości.

Formularz ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami, a jednostkami wyznaczonymi do sprawowania kontroli.

Do końca marca zgłoszonych zostało 66 interwencji.

Lista kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, została zaktualizowana o 10 urządzeń grzewczych i obecnie obejmuje łącznie 245 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Infolinia

W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM udzielono odpowiedzi na ponad 300 zgłoszeń telefonicznych.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W marcu:

 • przeprowadzili 414 kontroli przedwykonawczych oraz 16 kontroli powykonawczych,
 • rozpatrzyli 105 wniosków mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych zostało 191 umów o dotację oraz rozliczyli 5 takich umów.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowują i rozdystrybuują materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. W marcu:

 • przygotowali 63 656 ulotek i broszur oraz 200 plakatów,
 • rozdystrybuowali 50 807 ulotek i broszur oraz 402 plakaty,
 • przygotowali 482 i rozdystrybuowali 967 innych materiałów edukacyjnych (książeczki i karty pracy dla dzieci, teczki, puzzle, przybory szkolne, apel Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Tomasza Urynowicza do mieszkańców, dotyczący zobowiązań do stosowania postanowień uchwały antysmogowej).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy w marcu zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 3 konkursy dla dzieci/młodzieży,
 • 40 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło udział 2 179 osób,
 • 40 spotkań z lokalnymi liderami (przedstawicielami WFOŚiGW, przedsiębiorstw ciepłowniczych, Radnymi Gminy, Wójtami, księżmi, sołtysami) z łącznie 293 osobami,
 • 13 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 751 osób (głównie w ramach: zajęć edukacyjnych dla dzieci, marszów ekologicznych, spektakli teatralnych, Targów EkoCiepło oraz akcji sadzenia drzew).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

W ramach wymiany doświadczeń z innymi projektami, przedstawiciele UMWM uczestniczyli w licznych spotkaniach i wydarzeniach:

Projekt ELENA

W dniu 6 marca w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące europejskiego projektu ELENA – instrumentu wsparcia realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób, w tym przedstawiciele gmin, innych województw oraz Lokalnych Grup Działania.

Projekt ZONE

12 marca w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, przedstawiciel UMWM uczestniczył w spotkaniu w sprawie zakresu danych do Projektu ZONE (Zintegrowanego systemu wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji).

W trakcie spotkania przeanalizowana została opcja włączenia kominiarzy do polityki antysmogowej, zwłaszcza w zakresie aktualizowania gminnych danych oraz przesyłania ich do ZONE.

Województwo Małopolskie włącza się do projektu głosem doradczym.

Wizyta studyjna przedstawicieli Słowenii

W dniach od 13 do 14 marca miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Słowenii. Celem spotkania było zapoznanie się z realizacją projektu LIFE w Małopolsce. Podczas wizyty delegaci zapoznali się z działaniami prowadzonymi przez Województwo Małopolskie, KAS, Województwo Śląskie, Miasto Kraków, Świątniki Górne, Skawinę, Wadowice.

Szczególną uwagę przykuły działania związane ze zwiększeniem świadomości społecznej w zakresie ochrony powietrza oraz uchwały antysmogowej dla Krakowa.

XIV konferencja naukowo–techniczna: „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym”

22 marca przedstawiciel UMWM uczestniczył w XIV konferencji naukowo–technicznej pt. „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym. Czyste powietrze – aktualne wyzwania”, zorganizowanej przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Podczas sesji Wracamy na Ziemię, zaprezentowana została Małopolska Lista Urządzeń Grzewczych.

ENEA–MA Plenary Meeting

W dniach 29–30 marca w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie ENEAMA Plenary Meeting. Województwo Małopolskie reprezentował Za–Dyrektora Departamentu Środowiska – Tomasz Pietrusiak.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ponadto w marcu Ekodoradcy:

 • przygotowali 18 artykułów w prasie oraz 148 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach, a dodatkowo 26 razy wykorzystali inne media (np. funpage Facebook, gazetki ścienne, tablice informacyjne),
 • wzięli udział w 3 informacjach medialnych związanych z projektem tj. audycjach radiowych lub TV.

Publikowane informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza, realizacji programu „Czyste Powietrze”, aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego oraz zakazu sprzedaży kopciuchów.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).