Polska, Słowacja i Czechy w walce o czyste powietrze

Trzy kraje – wspólny cel

10 października br. w polskim Cieszynie odbyła się konferencja w zakresie walki o czyste powietrze w trzech sąsiadujących ze sobą krajach: Polsce, Czechach i Słowacji pn.: “Air Quality Management Projects – Experiences and Ideas”. Uczestnikami były podmioty, które realizują oraz już zrealizowały projekty związane z jakością powietrza na pograniczu trzech państw.

Konferencja odbyła się w ramach projektu Air Tritia, którego głównym celem jest stworzenie efektywnego międzynarodowego systemu zarządzania jakością powietrza poprzez rozwój wspólnych baz danych, narzędzi zarządzania i przewidywania oraz strategii jakości powietrza. Wspólne regionalne podejście do tej kwestii stanowi główną zmianę wprowadzoną przez ten projekt w zakresie traktowania zanieczyszczeń powietrza. Zgodnie z zasadą: „powietrze nie zna granic”, osoby zaangażowane w przedsięwzięcie skupiają się na nie na konkretnym kraju ale na całym rejonie hot spotu, w którym zanieczyszczenia powietrza podobnie wpływają na codzienność mieszkańców.

Projekt LIFE

Przedstawiciel Województwa Małopolskiego zaprezentował zgromadzonym osobom założenia, realizację oraz efekty projektu LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze„. Projekt wzbudził zaciekawienie uczestników konferencji, głównie ze względu na jego kompleksowe podejście do problemu zanieczyszczeń powietrza.

Prezentacje wyświetlone na konferencji

Strona internetowa projektu AIR TRITIA

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).