Polska, Słowacja i Czechy w walce o czyste powietrze

Trzy kraje – wspólny cel

10 października br. w polskim Cieszynie odbyła się konferencja w zakresie walki o czyste powietrze w trzech sąsiadujących ze sobą krajach: Polsce, Czechach i Słowacji pn.: “Air Quality Management Projects – Experiences and Ideas”. Uczestnikami były podmioty, które realizują oraz już zrealizowały projekty związane z jakością powietrza na pograniczu trzech państw.

Konferencja odbyła się w ramach projektu Air Tritia, którego głównym celem jest stworzenie efektywnego międzynarodowego systemu zarządzania jakością powietrza poprzez rozwój wspólnych baz danych, narzędzi zarządzania i przewidywania oraz strategii jakości powietrza. Wspólne regionalne podejście do tej kwestii stanowi główną zmianę wprowadzoną przez ten projekt w zakresie traktowania zanieczyszczeń powietrza. Zgodnie z zasadą: „powietrze nie zna granic”, osoby zaangażowane w przedsięwzięcie skupiają się na nie na konkretnym kraju ale na całym rejonie hot spotu, w którym zanieczyszczenia powietrza podobnie wpływają na codzienność mieszkańców.

Projekt LIFE

Przedstawiciel Województwa Małopolskiego zaprezentował zgromadzonym osobom założenia, realizację oraz efekty projektu LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze„. Projekt wzbudził zaciekawienie uczestników konferencji, głównie ze względu na jego kompleksowe podejście do problemu zanieczyszczeń powietrza.

Prezentacje wyświetlone na konferencji

Strona internetowa projektu AIR TRITIA

[easy_image_gallery gallery=”794″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).