Porozmawiajmy o klimacie – spotkanie ze Starostwami powiatowymi

klimat

W ubiegły czwartek tj. 18 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego obyło się spotkanie z przedstawicielami Starostw powiatowych Województwa Małopolskiego, w trakcie którego rozmawiano na temat wdrażania i rozwoju unijnej polityki i przepisów w dziedzinie zapobiegania zmian klimatycznych i łagodzenia ich skutków

Spotkanie rozpoczął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Tomasz Urynowicz. W krótkim wystąpieniu podkreślił, iż jedynie wspólna praca i zaangażowanie pozwoli na osiągnięcie założonych celów w zakresie zmian klimatycznych

Unijne zobowiązania klimatyczne:

Krajowy cel w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. dla Polski to 15% (obecnie 10,9%, średnia dla UE –17%).

Redukcja na poziomie UE o 20% emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej o przynajmniej 20%.

Do roku 2030:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE przynajmniej o 40%,
  • zwiększenie efektywności energetycznej o przynajmniej 32,5%,
  • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii do 32%.

W dalszej części spotkania, Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska – Pan Piotr Łyczko, przedstawił wstępne założenia do przygotowanego Regionalnego Planu na rzecz Energii i Klimatu dla województwa małopolskiego. Dokument zostanie ukończony na początku przyszłego roku.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich Starostw powiatowych i miast na prawach powiatów województwa małopolskiego oraz Departamentu Środowiska UMWM.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).