Projekt zintegrowany LIFE z dotacją z NFOŚiGW

18 grudnia 2020 Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła wniosek Zarządu NFOŚiGW o udzielenie dofinansowania w formie dotacji kwoty 12 028 947 zł dla Projektu zintegrowanego LIFE IP MALOPOLSKA.

Realizowany od 2015 roku przez Województwo Małopolskie Projekt zintegrowany LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” angażuje łącznie 69 partnerów. Jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zaplanowano w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt będzie realizowany do końca 2023 r.

Projekt LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze zakłada:

  • Sieć Eko-doradców w gminach Małopolski, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza, pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców w zakresie włączenia się w te działania,
  • Doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii.
  • Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych (182 gminy), aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań,
  • Wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym udzielanie pomocy osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię,
  • Kampanie informacyjno-edukacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym,
  • Narzędzie do wysokorozdzielczego modelowania rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie
  • Międzyregionalną bazę źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.