Ruszył program Czyste Powietrze Plus

Z dniem 15 lipca br. w życie weszły zmiany w zasadach funkcjonowania programu Czyste Powietrze. Zastosowano nowe, korzystne dla mieszkańców rozwiązania finansowe. Do najważniejszych z nich należy prefinansowanie czyli wypłata części kwoty dotacji w formie zaliczki.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” od momentu jego uruchomienia podlega ciągłym analizom. Ich celem jest ułatwienie korzystania z dotacji, a co za tym idzie usprawnienie procesu wymiany przestarzałych pieców grzewczych na bardziej ekologiczne urządzenia. Wszystko to przyczynia się do ograniczenia zjawiska smogu i poprawy jakości powietrza. 

Możliwość uzyskania zaliczki, czyli środków finansowych z dotacji, jeszcze przed rozpoczęciem prac lub w trakcie, stanowi zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorcom m.in.: instalatorom, ekipom budowlanym. Dzięki szybkim wypłatom środki pojawiają się bezpośrednio na koncie wykonawcy zlecenia. Jednocześnie, co chyba najważniejsze, mieszkaniec nie musi posiadać środków własnych na pokrycie całej kwoty przewidzianej na termomodernizację. To znaczące ułatwienie, gdyż wymiana pieca i ocieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej, to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dziś ten problem powinien się rozwiązać, a mieszkańcy zapewne śmielej będą podejmowali decyzję o ociepleniu domów.

Wprowadzenie zasady prefinansowania inwestycji przez środki z Programu jest odpowiedzią na rosnące ceny paliw oraz skomplikowane uwarunkowania geopolityczne i rynkowe. Budżet programu wynosi 1,8 miliarda złotych.

Kto i kiedy może składać wnioski?

Z dniem 15 lipca 2022 r. ruszyła możliwość składania wniosków w programie Czyste Powietrze Plus. Jest on dostępny dla beneficjentów, którzy po raz pierwszy składają wniosek o dofinansowanie. Ze zmian korzystać mogą właściciele domów jednorodzinnych, którzy dokonają wymiany starego pieca z jednoczesnym ociepleniem domu. Mają oni możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Prefinansowanie wypłacane będzie na konto wykonawcy prac modernizacyjnych.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski składać można poprzez generator wniosków (GWD). Możliwe jest podpisanie wniosku za pomocą profilu zaufanego. W przypadku braku takiej możliwości formularz należy wydrukować, podpisać ręcznie i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Samo rozpatrzenie wniosku trwać ma do 14 dni.

Aby prefinansowanie mogło zostać wypłacone, razem z wnioskiem o dotację należy przekazać podpisaną umowę z wykonawcą na dokonanie konkretnych prac. Mieszkaniec będzie uprawniony do zawarcia max. trzech takich umów z wykonawcami. Mogą one zostać również przekazane na etapie uzupełniania wniosku (w terminie 10 dni roboczych).

W ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy na konto wykonawcy przekazana zostanie kwota dofinansowania. Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Rozpatrzenie końcowego wniosku o płatność nastąpi po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia. Po zakończeniu działań mieszkaniec składa końcowy wniosek o płatność zawierający protokół odbioru oraz fakturę dokumentujące wykonanie całości prac. Wówczas nastąpi ostateczne rozliczenie prac remontowo – budowlanych

Mieszkańcy Małopolski mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy ekodoradców, którzy udzielają porad w miejskich i gminnych urzędach.  Szczegóły na temat programu Czyste Powietrze Plus dostępne są na stronie  www.czystepowietrze.gov.pl