Sezon smogowy już niestraszny, dzieci odetchną czystym powietrzem!

W nadchodzącym sezonie smogowym dzieci z 1 691 żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych z Małopolski będą mogły oddychać powietrzem wolnym od zanieczyszczeń. To dzięki akcji edukacyjnej Marszałka Województwa Małopolskiego i oczyszczaczom powietrza.

Akcja edukacyjna w całej Małopolsce

3 września to nie tylko pierwszy dzień szkoły, to również początek ogólnowojewódzkiej akcji edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza. Akcji tym ciekawszej, że prócz zwiększenia świadomości społecznej, podniesiona zostanie również jakość powietrza, którym oddychają najmłodsi Małopolanie. 1/3 doby dzieci spędzają w szkołach, przedszkolach i żłobkach, dlatego miejsca te powinny przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo i zdrowy rozwój najmłodszych. Do tej pory dużym problemem było wysokie zanieczyszczenie powietrza, szczególnie w sezonie zimowym (tzw. „smogowym”). W ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego projektu LIFE zdecydowano się na wprowadzenie tymczasowego rozwiązania tego problemu. Oczyszczacze powietrza dla każdej zgłoszonej placówki, to nie tylko lepsze powietrze dla naszych dzieci, to również zwrócenie uwagi dorosłym, by zaczęli przykładać większą wagę do stosowanego w ich domach źródła ogrzewania.

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Dzieci bardzo szybko chłoną wiedzę i nabierają pozytywnych, proekologicznych postaw. Od początku realizacji projektu Ekodoradcy przeprowadzili ponad 800 lekcji w szkołach i przedszkolach, gdzie zaangażowano ok. 38 000 dzieci. Okazało się, że szybciej niż dorośli są one w stanie zrozumieć, że zanieczyszczone powietrze to nie tylko złe samopoczucie, to również problemy z zapamiętywaniem, depresją, astmą, alergią, sercem, a nawet chorobami nowotworowymi.

Ekodoradcy nie są jednak w stanie dotrzeć do każdej placówki edukacyjnej, a swoje działania skupiają na 55 gminach, które włączyły się w realizację projektu LIFE. Dlatego akcja edukacyjna Marszałka Województwa Małopolskiego swoim zasięgiem objęła całą Małopolskę. Zainteresowanie nią wykazało 170 gmin, a więc prawie wszystkie z województwa małopolskiego. Dzięki temu, dzieci również w innych częściach naszego regionu będą mogły dowiedzieć się o szkodliwości smogu. Miejmy nadzieje, że lekcja im się spodoba, a zdobyta wiedzę przekażą swoim rodzicom i dziadkom.

Dlaczego oczyszczacze?

Problemu jakości powietrza nie da rozwiązać się w ciągu jednego roku. To mozolna praca wielu ludzi, w tym samorządu województwa małopolskiego, której celem jest m.in. zmiana świadomości społecznej, a co za tym idzie – postaw. Między innymi dzięki działaniom Ekodoradców, wiele już uległo zmianie. Pokazują to najnowsze badania przeprowadzone wśród Małopolan. Dla 44% z nas zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny osobisty problem, podczas, gdy 2 lata temu uważało tak tylko 28% respondentów. Dzieci są w grupie osób najbardziej narażonych na zanieczyszczone powietrze, dlatego w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego przez Unię Europejska, zdecydowano się na zakup tego typu urządzeń.

Jaki oczyszczacz?

By urządzenia były jak najlepszej jakości i wykorzystywały najnowsze i skuteczne w walce ze smogiem technologie, procedurę zakupu rozpoczęto od przeprowadzenia dialogu technicznego z 13 firmami, które zechciały uczestniczyć w konsultacjach. Celem dialogu było m.in. zapoznanie się z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi lub innowacyjnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, funkcjonalnymi i technologicznymi istniejących na rynku oczyszczaczy powietrza. W dniu 20 marca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony pn.: Dostawa oczyszczaczy powietrza do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych na terenie województwa małopolskiego, w którym wpłynęło 11 ofert. Zakup dotyczy 1800 sztuk za kwotę 1 058 400,00 zł.

W dniu 3 września br. miała miejsce inauguracja akcji w Przedszkolu Samorządowym w Borku Szlacheckim (gmina Skawina), w którym uczestniczył Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego. Przeprowadzono warsztaty edukacyjne, podczas których dzieci poznały przyczyny powstawania smogu, a nawet same go wyprodukowały! Spotkanie obfitowało w mnóstwo ciekawych zabaw dydaktycznych i przyniosło ich uczestnikom wiele radości.

 

[easy_image_gallery gallery=”364″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).