Spotkanie Projektów LIFE Polska – Słowacja

life

W dniu 8 czerwca 2021 r. polskie i słowackie instytucje realizujące zintegrowane Projekty LIFE spotkały się w formie online. Celem tego wydarzenia była wymiana wiedzy i doświadczenia obu krajów w monitorowaniu i poprawie jakości powietrza. Spotkanie było adresowane dla przedstawicieli obu Projektów.

Ze strony słowackiej wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska Słowacji, Słowackiego Instytutu Hydrometeorologii (SHMU) oraz Słowackiej Agencji Środowiska. Polski Projekt LIFE reprezentował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta w Krakowie, a także Ekodoradców z gminy Skawina oraz miasta Nowy Targ.

Spotkanie zostało otwarte przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Zaprezentowano kwestie dotyczące jakości powietrza w Małopolsce, uchwał antysmogowych, działań Projektu LIFE IP MALOPOLSKA, a także programów finansowania na wymianę starego źródła ogrzewania.

Przedstawicielki Wydziału Jakości Powietrza w Urzędzie Miasta w Krakowie przybliżyły zagadnienia uchwały antysmogowej dla Krakowa oraz Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Omówiono również temat inwentaryzacji pieców i kotłów, programów wsparcia dla mieszkańców, działalności ekodoradców energetycznych oraz systemu monitoringu i kontroli.

Kolejnymi prelegentami byli Ekodoradcy z gminy Skawina oraz miasta Nowy Targ, którzy omówili szczegóły swojej codziennej pracy. Przedstawili przebieg kontroli palenisk, program dofinansowań na wymianę starego kotła w gminach, a także kwestie dotyczącą monitoringu jakości powietrza. Prelegenci wskazywali na dobre praktyki i rozwiązania w zakresie ochrony powietrza.

Przedstawiciele słowackiego Ministerstwa Środowiska zaprezentowali strategię, problemy i wyzwania dla wprowadzonego Projektu LIFE IP. Oprócz tego Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny omówił istotne szczegóły jakości powietrza na terenie kraju. Jedną z ostatnich prezentacji było wystąpienie ichniejszego Ekodoradcy, który przybliżył temat codziennych obowiązków i wyzwań w swojej pracy.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).