Spotkanie w ramach inicjatywy START

CRiT

Województwo Małopolskie znalazło się wśród 7 regionów w Europie wybranych do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych. Wsparcie w ramach inicjatywy START Platformy Coal Regions in Transition (CRinT) pozwoli na wypracowanie strategii niskoemisyjnej i pilotażowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, restrukturyzacji regionów górniczych oraz zagospodarowania terenów nieczynnych kopalń w zachodniej Małopolsce.

Prace nad koncepcją START

W dniach 21-22 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami SEKRETARIAT-u Platformy CRinT. Celem spotkania była ocena społeczno-gospodarcza obszarów węglowych zachodniej Małopolski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego oraz gmin (z tych powiatów), Akademii Górnicz-Hutniczej, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Tauron Polska Energia S.A. oraz organizacji pozarządowych.

Upatrujemy szanse w rekultywacji wyeksploatowanych kopalni. Tereny te mogą na nowo stać się źródłem energii, tym razem tej zielonej, np. w postaci farm fotowoltaicznych – podkreślił Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego

Wsparcie ekspertów w ramach START, w kolejnym etapie będzie dotyczyło przygotowania kilku projektów pilotażowych w zakresie odnawialnych źródeł energii, m.in.

  • projekty wykorzystania wody z opuszczonych i zalanych kopalń węgla jako zasobu energii do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, a także możliwości odzyskiwania ciepła z wód pompowanych z kopalni węgla kamiennego,
  • wykorzystania terenów pogórniczych i zdegradowanych (np. hałd górniczych) do celów energetycznych, np. instalacja słonecznych systemów fotowoltaicznych.

Współpraca w ramach Platformy ma za zadanie przygotowanie projektów, które będą mogły być finansowane z planowanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund).

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).