Spotkanie z władzami Rumii – wymiana doświadczeń w zakresie ochrony powietrza

1

W dniu 28 czerwca br. w Sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz Rumii.

Przebieg spotkania

Na spotkaniu Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska przedstawił działania Urzędu Marszałkowskiego mające na celu poprawić jakość powietrza. Na spotkaniu poruszono tematy dotyczące m.in. procesu wprowadzenia uchwały antysmogowej dla Krakowa oraz Małopolski, aplikowania o udział w międzynarodowym projekcie jakim jest LIFE oraz o działaniach urzędu oraz gmin w związku obowiązywaniem nowego Programu Ochrony Powietrza.

Burmistrz Rumii wraz ze współpracownikami chętnie zadawali pytania dotyczące m.in. efektywności wymian kotłów po wprowadzeniu uchwał antysmogowych, zasad wprowadzania projektu typu LIFE w życie, a także możliwości finansowania i rozliczania projektu. Kończąc spotkanie Burmistrz zapewnił o dalszej współpracy oraz kontakcie ze strony Rumi.

Wymiana doświadczeń

Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony powietrza jest niezwykle ważna nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale również krajowym. Województwo Małopolskie jest pionierem w dziedzinie ochrony powietrza podejmując niektóre działania, w tym m.in. pierwszą w Polsce przyjęta uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego, która zapoczątkowała przyjęcie podobnych aktów prawnych w 14 innych województwach, oraz uczestnictwo w projekcie zintegrowanym LIFE, który jest pierwszym takim projektem w Polsce.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).