Sukces Małopolski w walce o czyste powietrze – 7 gmin z lokalną uchwałą antysmogową!

Walka o czyste powietrze w Małopolsce trwa od wielu lat. Pioniersko wdrażane działania, jak wprowadzanie ograniczeń dotyczących spalania węgla i drewna, jednych cieszą, dla innych są powodem do krytyki. I jedni, i drudzy oddychają tym samym powietrzem, o którego ochronę walczą wspólnie samorządy Małopolski.

Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Czarny Dunajec, Skawina, Niepołomice, Krzeszowice i Oświęcim – to kolejne po Krakowie gminy, w których zacznie obowiązywać zakaz stosowania pieców węglowych. Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego w poniedziałek przyjęli dla tych małopolskich gmin lokalne uchwały antysmogowe.

To władze poszczególnych gmin zwróciły się do Zarządu województwa z prośbą o przyjęcie uchwał na ich terenach. Również głosy mieszkańców w sposób zdecydowany popierały nowe rozwiązania. Poprzedzające głosowanie konsultacje społeczne, które odbyły się w lipcu i sierpniu bieżącego roku zawierały niemal w dwóch trzecich pozytywne uwagi.

Gminy, które wprowadziły zakaz palenia węglem zapewniają, że nie zostawią mieszkańców bez pomocy. Proponują programy wsparcia i dofinansowania wymiany pieców z programów Czyste Powietrze, Stop Smog oraz pomoc ekodoradców, którzy pomagają wypełniać wnioski o dotacje na działania antysmogowe.

Nowe przepisy w każdym z przypadków zawierają trzy główne punkty:

1. ODEJŚCIE OD WĘGLA

Zakaz eksploatacji dla nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel od 1 stycznia 2022 roku i istniejących od 1 stycznia 2030 roku.

2. ZAOSTRZENIE WYMAGAŃ EMISYJNYCH DLA URZĄDZEŃ NA BIOMASĘ

Zaostrzenie wymagań dla nowo instalowanych kotłów i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (w tym kominków) na biomasę od 1 stycznia 2023 r.

3. OBOWIĄZEK WYMIANY URZĄDZEŃ WYSOKOEMISYJNYCH

Zachowanie spójności w zakresie terminów i wymagań z obecną uchwałą antysmogową dla Małopolski, tj.:

  • wymiana kotłów pozaklasowych do końca 2022 roku,
  • wymiana kotłów 3 i 4 klasy do końca 2026 roku.

Dobry przykład dla reszty!

Myślenice to kolejna gmina, która na swoim obszarze chce wprowadzić całkowity zakaz palenia węglem. Na poniedziałkowej (27 września) sesji Rady Miejskiej w Myślenicach radni większością głosów podjęli uchwałę w sprawie skierowania do Marszałka Województwa Małopolskiego, rezolucji dotyczącej wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji na węgiel i paliwa węglopochodne na terenie miasta, z wyłączeniem sołectwa Chełm. Teraz po stronie Zarządu Województwa Małopolskiego jest przekazanie uchwał do konsultacji społecznych.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).