Szansa na dofinansowanie dla uzdrowisk!

ciechocinek-2056179 1920

5 lipca ruszył nabór wniosków w ramach nowego programu NFOŚiGW „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”. Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym do 29 marca 2024 r. lub wyczerpania alokacji środków (200 mln zł).

Cel programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Przedmiot naboru ciągłego:

Wybór projektów wpływających na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii  w budynkach w celu udzielenia dofinansowania.

Typ projektów:

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Inwestycje polegające na wsparciu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publiczneji zamieszkania zbiorowego – zlokalizowanych bezpośrednio na terenach uzdrowiska lub w obszarze ochrony uzdrowiskowej, w szczególności:

  1. modernizacja energetyczna ww. budynków, na podstawie posiadanego audytu energetycznego, wykazującego minimalną redukcję zapotrzebowania na energię końcową budynku na poziomie 30% (zalecany stopień redukcji spełniającej definicję głębokiej termomodernizacji wynosi 60%);
  2. modernizacja/wymiana/instalacja źródła ciepła oraz/lub c.w.u. dla ww. budynków, na podstawie posiadanego audytu energetycznego, z tym zastrzeżeniem, że ww. budynki, dla których planowana jest realizacja ww. usprawnienia jako osobne działanie – w zakresie izolacyjności przegród: ścian zewnętrznych, stolarki okiennej oraz dachu/stropodachu – spełniają wymagania przynajmniej WT2014. Nie dopuszcza się dofinansowania zmiany źródła ciepła na źródło ciepła opalane kopalnymi paliwami stałymi;
  3. montaż instalacji PV oraz/lub wymiana oświetlenia na energooszczędne dla ww. budynków – na podstawie właściwego audytu energii elektrycznej z zastrzeżeniem, że produkcja energii elektrycznej z instalacji PV zbilansowana jest na potrzeby: optymalizacji zużycia energii elektrycznej oświetlenia wbudowanego i/lub zewnętrznego budynku oraz obsługi systemów technicznych i instalacyjnych w budynku.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania wsparcia w zakresie gotowości przedsięwzięcia do realizacji jest posiadanie audytów energetyczny oraz ostatecznych decyzji środowiskowych.

Beneficjenci:

  1. jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej (w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1662, z późn. zm.))
  2. spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w pkt. 1) posiadają 100% udziałów lub akcji, które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Formy dofinansowania:

Dotacja

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od realizowanego standardu usprawnień, o których mowa w pkt 7.5 programu i wynosi do:

  • 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem zapisów w lit. b,
  • 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w przypadku, kiedy przedsięwzięcie dotyczy tylko i wyłącznie realizacji usprawnienia, o którym mowa w pkt 3) Typ projektów.

Budżet naboru:

Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do 200 000 tys. zł.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 15.07.2021 r. do 29.03.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do wyczerpania środków w ramach budżetu naboru, wnioski przekraczające budżet naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można znaleźć tu