Szczyt klimatyczny TOGETAIR 2020

Tegoroczny szczyt klimatyczny odbył się w dniach 22-24 czerwca. Stał się jednocześnie neutralną przestrzenią do dyskusji ponad podziałami dla wielu środowisk. Wszystko po to, aby mogły wspólnie wypracować stanowiska oraz rekomendacje, które pozwolą razem zadbać o środowisko naturalne.

W trakcie trzech dni Szczytu Klimatycznego TOGETAIR w warszawskim Centrum Praskim Koneser odbyło się 11 debat tematycznych. Także szereg wystąpień i prelekcji branżowych. Ponadto działały trzy loże prasowe, podczas których dziennikarze komentowali i podsumowywali wnioski, które paneliści wypracowali w trakcie dyskusji.

Ziemia, ogień, powietrze, woda

Podczas szczytu poruszane zostały zagadnienia związane z czterema żywiołami: ziemią, ogniem, powietrzem i wodą. Wśród prelegentów pojawili się premier Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, minister klimatu Michał Kurtyka, i Kamil Wyszkowski z UN Global Compact.

Wśród zaproszonych gości znalazł się także Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz.

Poruszane zagadnienia dotyczyły wielu zagadnień związanych z efektywnością energetyczną:

  • „Miks energetyczny Polski: między węglem, gazem, OZE”,
  • „Trudne porządki na śmieciowym rynku”,
  • „Spaliny, komunikacja miejska, transport i paliwa przyszłości”,
  • „Walka ze smogiem – jak zmodernizować polskie budownictwo i zawalczyć ubóstwo energetyczne” i in.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).