Szkolenia z bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

IMG-0947

W dniach od 4 do 7 marca w Krakowie organizowane są szkolenia wszystkich gmin województwa małopolskiego z bazy inwentaryzacji ogrzewania w Małopolsce. Jest to pierwsza tego typu baza danych w Polsce umożliwiająca w jednolity sposób gromadzenie informacji odnośnie źródeł ogrzewania. Aplikacja służy zarządzaniu inwentaryzacją ogrzewania budynków w gminie oraz aktualizacji danych o przeprowadzonych wymianach ogrzewania, termomodernizacjach oraz zastosowanych odnawialnych źródłach energii.

To już druga edycja organizowanych przez Województwo Małopolskie szkoleń. Pierwsza edycja odbyła się w grudniu 2017 r. Wówczas z obsługi bazy inwentaryzacji przeszkolone zostało 119 gmin z terenu Małopolski. Wzięli w nich udział także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.  Szkolenia obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. O wyborze terminu i godzin decyduje kolejność zgłoszeń poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/wydarzenia/szkolenia-z-bazy-inwentaryzacji-ogrzewania

Monitorowanie wdrażania uchwały antysmogowej

Szkolenia organizowane są w celu usprawnienia sprawozdawczości oraz uzyskania prawidłowych i reprezentatywnych danych związanych z bieżącym monitorowaniem stanu realizacji działań naprawczych wynikający z obowiązku nałożonego przez Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Zgodnie z POP gmina powinna przygotować i na bieżąco aktualizować bazę inwentaryzacji źródeł ciepła. Uzyskane dane, w tym uzyskany przez gminy efekt redukcji zanieczyszczeń, pozwalają także na monitorowanie efektów wdrażania małopolskiej uchwały smogowej. Funkcjonowanie bazy wskazane zostało jako „dobra praktyka” podczas  kontroli Najwyższej Izby Kontroli prowadzonej w 2018 r.

Wprowadzenie danych do systemu poprzez formularz wprowadzania danych
Korekta danych pod wybranym adresem
Aktualizacja inwentaryzacji pod wybranym adresem – zmiana źródła ogrzewania
Aktualizacja inwentaryzacji pod wybranym adresem – termomodernizacja
Raportowanie danych

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).